Kontakt
Logo Yanok

Najczęściej zadawane pytania / Inwestycje

Weksel jest to papier wartościowy wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 roku.

Jest to weksel własny wystawcy, pełniący funkcję kredytową, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej w oznaczonym terminie oznaczonej osobie.

Inwestycja w Fundusz to atrakcyjna i niezwykle bezpieczna forma lokowania środków. Inwestor może zainwestować kapitał poprzez nabycie Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych.

    Inwestor może dokonać wyboru pomiędzy trzema rodzajami Weksli:
  • z oprocentowaniem odpowiadającym 10% w skali roku z coroczną wypłatą zysków oraz zwrotem zainwestowanego kapitału po 3 latach;
  • z oprocentowaniem odpowiadającym 8% w skali roku z cokwartalną wypłatą zysków oraz zwrotem zainwestowanego kapitału po 3 latach;
  • z oprocentowaniem odpowiadającym 5 % w skali roku z comiesięczną wypłatą zysków oraz zwrotem zainwestowanego kapitału po roku;

Wszystkie środki pochodzące od Inwestorów indywidualnych Fundusz przeznacza na udzielanie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych atrakcyjną nieruchomością o wartości dwukrotnie przewyższającą wysokość pożyczki.

Zatem każda złotówka zainwestowana przez Inwestora w Fundusz ma pokrycie w 2 złotych atrakcyjnej nieruchomości. Taki stosunek wartości nieruchomości do wartości zainwestowanych środków daje Inwestorowi optymalny poziom bezpieczeństwa i gwarancji zwrotu kapitału. Wyboru rodzaju Weksla Inwestycyjnego dokonuje Inwestor. Wybór ten jest uzależniony od osobistych preferencji każdego z Inwestorów, w zależności od indywidualnej kalkulacji wysokości oprocentowania rocznego w stosunku do częstotliwości wypłaty zysków w trakcie trwania inwestycji.

Środki pochodzące od inwestorów służą Funduszowi do udzielania krótkoteminowego finansowania głównie w formie pożyczek hipotecznych. Każda nieruchomość, która zabezpiecza pożyczkę starannie badana jest przez Dział analiz Funduszu przy wsparciu narzędzi statystycznych i analitycznych udziałowca Funduszu, KRN Media. Nieruchomość i pożyczkobiorca badani są również przez Dział prawny Funduszu oraz Departament ryzyka. Dzięki tym zabiegom, Inwestor ma pewność że zainwestowane przez niego pieniądze są lokowane w atrakcyjne nieruchomości.

Aby rozpocząć inwestycję wystarczy kontakt telefoniczny pod numer 667-141-082 lub mail na adres inwestycje@yanokhipoteczny.pl lub wypełnienie on-line formularza Wstępnego zamówienia Weksli

W dalszej kolejności, pracownik Funduszu wysyła na wskazany adres mailowy Arkusz Zamówienia i Danych Osobowych, który należy wypełnić odręcznie oraz przesłać drogą mailową skan lub wysłać dokument pocztą tradycyjną. W Arkuszu Zamówienia wskazane jest konto bankowe na które należy dokonać wpłaty tytułem nabycia Weksli.

Dokument Weksla wystawiany jest z datą zaksięgowania przelewu na koncie Funduszu. Fundusz nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

Każda inwestycja (nawet w lokaty bankowe czy obligacje skarbowe) niesie za sobą jakieś ryzyko. Im bardziej spekulacyjna i nastawiona na szybkie i wysokie zwroty, tym większe jest jej ryzyko. Sekretem wytrawnych Inwestorów jest znalezienie inwestycji o nominalnym ryzyku przy maksymalnej opłacalności. Takie właśnie inwestycje oferuje Fundusz Hipoteczny Yanok. Fundusz nie dokonuje spekulacyjnych działań, a udzielanie finansowania zabezpieczonego hipoteką dokonywane jest z zachowaniem daleko idącej ostrożności, zatem poziom ryzyka inwestycji w Weksle Inwestycyjne Funduszu jest określany jako niski. Gwarantem bezpieczeństwa zainwestowanych środków jest cel na który Fundusz przeznacza środki od Inwestorów – czyli na udzielanie finansowania głównie w formie udzielania pożyczek hipotecznych zabezpieczonych atrakcyjnymi nieruchomościami o podwójnej wartości w stosunku do udzielonego finansowania. Zyski dla Inwestorów obsługiwane są z odsetek pochodzących od pożyczkobiorców, a zwrot zainwestowanego kapitału ze spłat pożyczek hipotecznych. Dowiedz się więcej »

Po zakończeniu inwestycji w Fundusz, zwrot kapitału następuje na wskazane przez Inwestora konto bankowe. Inwestor może pod koniec trwania swojej inwestycji zadecydować o jej przedłużeniu (tzw. rolowanie) i zainwestować swój kapitał ponownie.

Według aktualnego stanu podatkowego, jeśli Inwestorem Wekslowym jest osoba fizyczna, to podatek od zysków kapitałowych odprowadza do urzędu skarbowego Fundusz jako płatnik. Zgodnie z indywidualną interpretacją, którą uzyskał Fundusz z Urzędu Skarbowego 19 marca 2018 roku, Fundusz odprowadza podatek za Inwestora w momencie całkowitego wykupu weksla i jest to podatek od dyskonta. Ponieważ prawo wekslowe nie pozwala na pomniejszenie wypłaty sumy wekslowej, Inwestor musi przesłać z góry kwotę podatku na rzecz Funduszu jako płatnika lub składa oświadczenie o zgodzie na pomniejszenie kwoty zapłaty przy wykupie weksli o podatek od dochodów kapitałowych, który Fundusz odprowadza jako płatnik. Dochody z Weksli na szczęście nie łączą się z pozostałymi dochodami, przez co nie podnoszą stawki podatku w rozliczeniu rocznym. W przypadku, gdy Inwestorem Wekslowym jest podmiot gospodarczy, przedsiębiorstwo, czy inna instytucja, Fundusz nie potrąca i nie odprowadza podatku.

Minimalna kwota inwestycji w Fundusz wynosi 10.000 zł.

Weksla nie można porównywać z dochodowymi czy spekulacyjnymi papierami wartościowymi typu akcje, certyfikaty, czy opcje. Można go porównywać z innym papierem dłużnym, jakim jest obligacja. Bez wątpienia weksel jest niezwykle prostym dokumentem w porównaniu z obligacją, która podlega licznym i skomplikowanym regulacjom. Przede wszystkim właściciel weksla sam o swoich prawach decyduje, a obligatariusz jest zawsze tylko jednym z wielu w ramach emisji danej serii. Weksel jest bezpośrednim zobowiązaniem wystawcy, podczas gdy obligacja tylko pośrednim. Znamienne jest to, że obligacje często mają dodatkowe zabezpieczenia w postaci właśnie weksli. Porównanie jest jasne.

Fundusz Hipoteczny Yanok profesjonalnie udziela firmom krótkoterminowego finansowania głównie w formie pożyczek hipotecznych. Poza licznymi innymi zabezpieczeniami, podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Wysokość finansowania nie przekracza połowy wartości nieruchomości. Stąd, można twierdzić, że pieniądze Inwestora Wekslowego są podwójnie zabezpieczone. Pieniądze ze zbycia weksli służą Funduszowi do działań związanych z udzielaniem tego finansowania. Więcej informacji można wyczytać ze strony www.yanokhipoteczny.pl lub uzyskać bezpośrednio od Funduszu.

Tak. Wystawianie weksli własnych, jak ich nabywanie jest legalne i posiada swoje uregulowania wprost w przepisach. Główne regulacje to prawo wekslowe i kodeks cywilny. Wątpliwości może budzić art 171 ust1 Prawa bankowego, które ustala monopol banków na udzielanie pożyczek ze "zgromadzonych środków pieniężnych innych osób ...". Na szczęście sama Komisja Nadzoru Finansowego ( KNF) wyjaśnia we własnej publikacji z 2015 roku( ISBN 978-83-63380-24-3 ), że dozwolone do udzielania pożyczek jest użycie pieniędzy, które w sensie prawnym przeszły na własność Pożyczkodawcy. Takim przypadkiem są umowy pożyczek, sprzedaż obligacji, czy weksli. Niedozwolone jest udzielanie pożyczek z lokat, depozytów, czy kredytów bankowych.

Jeśli odniesiemy ją do lokat bankowych czy obligacji skarbowych, to jest to inwestycja kilkukrotnie bardziej opłacalna. Podobnie wypada porównanie z inwestycjami bezpośrednio w nieruchomości, których stopy zwrotu wahają się w granicach 3-6% w skali roku i dodatkowo zwykle wymagają dużego zaangażowania czasowego i osobistego Inwestora. Jeśli jednak odniesiemy ją do ryzykownych inwestycji spekulacyjnych, mogących dać nadspodziewane dochody (ale możliwe są też i spektakularne straty), to weksle są przeciętnie dochodowe. Inwestycja w Weksle jest stabilną inwestycją o zrównoważonej dochodowości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie?
Napisz do nas!

* pola obowiązkowe Administratorem danych osobowych jest Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, który przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.