Emisja 8% czerwiec „dodatkowy zysk 1.000 złotych na start”

Promocja „dodatkowy zysk 1.000 złotych na start”

Fundusz Hipoteczny Yanok ogłasza, że dnia 05.06.2019 r. rozpoczynają się zapisy na Weksle Inwestycyjne nieruchomościowe w emisji promocyjnej pod nazwą „Dodatkowy zysk 1.000 zł na start” z regularnym dochodem w wysokości 8% w skali roku wypłacanym co kwartał w trakcie trwania inwestycji w Weksle.

Oferta ograniczona czasowo do dnia 30.06.2019 r oraz ilościowo do 40 Weksli po cenie nabycia 50.000 zł każdy.
 1. Uczestnikiem promocji i nabywcą Weksli może być każda osoba, a w przypadku osób fizycznych osoba pełnoletnia, zwany dalej Inwestorem.
 2. Wystawca weksli własnych pod nazwą Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe oraz organizatorem promocji jest Fundusz Hipoteczny Yanok spółka z o.o. z siedziba w Krakowie, 31-124 Kraków ul. Dolnych Młynów 10/2A/m, zwany dalej Funduszem.
 3. Fundusz, w ramach promocji, emituje 40 (słownie: czterdzieści sztuk) Weksli o nominale 63.000 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) i sprzedawane po dyskoncie za kwotę 50.000 złotych każdy (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Weksle te są wypełnione (całkowite) i zawierają bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty Inwestorowi sumy wekslowej (63.000 zł).
 4. Fundusz wypłaca Inwestorowi dyskonto w wysokości 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) w ten sposób, że:
 5. 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), promocyjne następnego dnia po zamknięciu emisji;
 6. 12 x 1.000 zł (słownie: dwanaście razy jeden tysiąc złotych) co kwartał, co jest matematycznym odpowiednikiem inwestycji oprocentowanej w wysokości 8 % rocznie z cokwartalną wypłatą odsetek.
 7. Całkowity wykup Weksla następuje z upływem trzeciego roku od zakończenia emisji w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 8. Emisja promocyjna jest ograniczona czasowo do dnia 30.06.2019 roku, lub do wyczerpania puli 40 Weksli, według kolejności zgłoszeń i wpłat pieniędzy.
 9. Jeden Inwestor może nabyć maksimum 3 (trzy) Weksle (łącznie za kwotę nabycia 150.000 zł). Pierwszeństwo w skorzystaniu z promocji mają dotychczasowi Inwestorzy Funduszu.
 10. Weksle będą opatrzone datą zgodną z dniem zamknięcia emisji, nie później niż 30.06.2019 r.
 11. Weksle zbywane w ramach promocji pozostają w bezpłatnym depozycie. Inwestor otrzyma kserokopię Weksla oraz oryginał Certyfikatu Depozytowego. Na odwrocie oryginału Weksla, Fundusz będzie dokonywał wpisów częściowych wypłat dyskonta, zgodnie z przepisami Prawa Wekslowego.
 12. Nabycie Weksli odbywa się poprzez wysłanie wypełnionego Formularza „Potwierdzenie Zamówienia Weksli promocyjnych” oraz zapłatę kwot tam wskazanych na rachunek bankowy Funduszu.
 13. Do ustaleń wykraczających poza niniejszy regulamin ma zastosowanie Regulamin Nabywania Weksli Inwestycyjnych zamieszczony na stronie internetowej weksleinwestycyjne.pl

Promocja zakończona

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Krzysztof Janowski
Krzysztof Janowski

tel. 602 414 065
weksle@yanokhipoteczny.pl

Karolina Petruczenko
Karolina Petruczenko

tel. 667 141 082
weksle@yanokhipoteczny.pl

Parametry emisji Weksli 8% promocyjnych
„dodatkowy zysk 1.000 złotych na start”

Rodzaj papieru wartościowego objętego emisją Weksel własny zupełny Funduszu Hipotecznego Yanok (nazwa własna: Weksel Inwestycyjny Nieruchomościowe)
Ilość Weksli w serii 40 sztuk
Czas trwania emisji promocyjnej (termin zapisów i przyjmowania wpłat na Weksle) 05.06.2019-30.06.2019 lub wcześniej, do wyczerpania puli objętych emisją promocyjną
Cena nabycia Weksla po dyskoncie 50.000 zł
Łączna wartość dyskonta (zysk dyskontowy z pojedynczego Weksla) 13.000 zł (12.000 zł dyskonto odpowiadające oprocentowaniu 8% w skali roku + 1.000 zł dyskonto promocyjne)
Nominał Weksla (suma wekslowa) 63.000 zł
Wypłata dyskonta promocyjnego 1.000 zł następnego dnia po zamknięciu emisji
Wypłata dyskonta 12.000 zł Zgodnie z Harmonogramem, co kwartał. 12 wypłat w wysokości 1.000 zł
Odpowiednik inwestycji wprost 8% w skali roku + 1.000 zł jednorazowo
Termin wykupu 3 lata od daty zamknięcia emisji
Cel emisji Weksli Środki pozyskane od Inwestorów przeznaczone będą na udzielanie pożyczek hipotecznych udzielanych przez Fundusz polskim przedsiębiorcom