Kontakt
Logo Yanok

Emisja Promocyjna
„Weksle 10% cokwartalnie wypłacane”

Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe, z oprocentowaniem odpowiadającym 10% w skali roku i kwartalną wypłatą zysków, dostępne będą
od 10 do 22 stycznia 2020 roku.

*Oferta ograniczona: minimalna wartość zamówienia to 100 000 zł. Można zamawiać Weksle na kwotę będącą wielokrotnością tej wartości.
Ilość Weksli w serii wynosi 100 sztuk.

Dokumenty wekslowe zostaną opatrzone datą zgodną z datą zamknięcia emisji tj. 23.01.2020 r.
Przelewy, które zaksięgują się na rachunku bankowym Funduszu w dniu 24.01.2020 r. zostaną zwrócone inwestorom.


 1. Uczestnikiem promocji i nabywcą Weksli może być każda osoba, a w przypadku osób fizycznych osoba pełnoletnia, zwana dalej Inwestorem
 2. Wystawcą weksli własnych pod nazwą „Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe” oraz organizatorem promocji jest Fundusz Hipoteczny Yanok spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, zwana dalej Funduszem
 3. Czas emisji promocyjnej: 10.01.2020 r. – 22.01.2020 r.
 4. Fundusz, w ramach promocji, emituje 100 (słownie: sto sztuk) Weksli, każdy o nominale 130.000 złotych (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) i sprzedawane po dyskoncie za kwotę 100.000 złotych każdy (słownie: sto tysięcy złotych). Weksle te są wypełnione (całkowite) i zawierają bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty Inwestorowi sumy wekslowej (130.000 zł)
 5. Fundusz wypłaca Inwestorowi dyskonto w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Dyskonto wypłacane jest w trakcie trwania inwestycji, co kwartał, zgodnie z poniższym terminarzem częściowego i całkowitego wykupu Weksla:
  Lp. Data: Kwota dyskonta (zysku dyskontowego) do wypłaty w trakcie trwania inwestycji wekslowej:
  1 23.04.2020 2.500 zł (Dwa tysiące pięćset złotych)
  2 23.07.2020 2.500 zł (Dwa tysiące pięćset złotych)
  3 23.10.2020 2.500 zł (Dwa tysiące pięćset złotych)
  4 23.01.2021 2.500 zł (Dwa tysiące pięćset złotych)
  5 23.04.2021 2.500 zł (Dwa tysiące pięćset złotych)
  6 23.07.2021 2.500 zł (Dwa tysiące pięćset złotych)
  7 23.10.2021 2.500 zł (Dwa tysiące pięćset złotych)
  8 23.01.2022 2.500 zł (Dwa tysiące pięćset złotych)
  9 23.04.2022 2.500 zł (Dwa tysiące pięćset złotych)
  10 23.07.2022 2.500 zł (Dwa tysiące pięćset złotych)
  11 23.10.2022 2.500 zł (Dwa tysiące pięćset złotych)
  12 23.01.2023 2.500 zł (Dwa tysiące pięćset złotych)
  100.000 zł (Sto tysięcy złotych) całkowity wykup Weksla
  Wypłaty 12 x 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) co kwartał, co jest matematycznym odpowiednikiem inwestycji oprocentowanej w wysokości 10% rocznie z cokwartalną wypłatą odsetek
 6. Całkowity wykup Weksla następuje z upływem trzeciego roku od zakończenia emisji tj. dnia 23.01.2023 r. w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
 7. Emisja promocyjna jest ograniczona czasowo do dnia 22.01.2020 roku lub do wyczerpania puli 100 Weksli, według kolejności zgłoszeń i wpłat pieniędzy
 8. W niniejszej promocji brak jest ograniczeń ilościowych dla pojedynczego Inwestora w zakresie nabywania Weksli objętych promocją. Pierwszeństwo w skorzystaniu z promocji mają dotychczasowi Inwestorzy Funduszu
 9. Wpłaty na Weksle objęte promocją mogą być realizowane przez Inwestorów w dniach 10.01.2020 r. - 22.01.2020 r.
 10. Wpłaty dokonane po terminie 22. 01.2020 r (za datę zapłaty przyjmuje się datę zaksięgowania kwoty na rachunku Funduszu) oraz wpłaty od Inwestorów, które przekroczą pulę 100 Weksli objętych promocją, zostaną zwrócone Inwestorowi najpóźniej 2 dni robocze po zamknięciu emisji tj. do dnia 24.01.2020 r.
 11. Weksle będą opatrzone datą zgodną z dniem zamknięcia emisji, tj. 23.01.2020 r.
 12. Weksle zbywane w ramach promocji pozostają w bezpłatnym depozycie. Inwestor otrzyma kserokopię Weksla oraz oryginał Certyfikatu Depozytowego. Na odwrocie oryginału Weksla, Fundusz będzie dokonywał wpisów częściowych wypłat dyskonta, zgodnie z przepisami Prawa Wekslowego
 13. Nabycie Weksli odbywa się poprzez wysłanie wypełnionego Formularza „Potwierdzenie Zamówienia Weksli promocyjnych” oraz zapłatę kwot tam wskazanych na rachunek bankowy Funduszu
 14. Do ustaleń wykraczających poza niniejszy regulamin ma zastosowanie Regulamin Nabywania Weksli Inwestycyjnych dostępny tutaj: Regulamin

Sprawdź pełną ofertę Funduszu Hipotecznego Yanok

Parametry emisji Weksli 10% promocyjnych - „Weksle 10% cokwartalnie wypłacane”

Rodzaj papieru wartościowego objętego emisją Weksel własny zupełny Funduszu Hipotecznego Yanok (nazwa własna: Weksel Inwestycyjny Nieruchomościowy)
Data, z którą Fundusz wystawi Weksel Dzień zamknięcia emisji, tj. 23.01.2020 r.
Termin wykupu Weksla 3 lata od daty zamknięcia emisji, tj. 23.01.2023 r.
Ilość Weksli w serii 100 sztuk
Czas trwania emisji promocyjnej (termin zapisów i przyjmowania wpłat na Weksle) 10.01.2020 r.- 22.01.2020 r. lub wcześniej, do wyczerpania puli objętych emisją promocyjną
Cena nabycia Weksla po dyskoncie 100.000 zł
Łączna wartość dyskonta (zysk dyskontowy z pojedynczego Weksla) 30.000 zł
Nominał Weksla (suma wekslowa) 130.000 zł
Wypłata dyskonta 30.000 zł Zgodnie z Harmonogramem, co kwartał (12 wypłat w wysokości 2.500 zł)
Odpowiednik inwestycji wprost 10% w skali roku
Termin wykupu 3 lata po zamknięciu emisji, tj. 23.01.2023 r.
Ograniczenia nabywania Weksli przez pojedynczego Inwestora Brak
Prawo pierwszeństwa w nabywaniu Weksli Prawo pierwszeństwa przysługuje dotychczasowym Inwestorom Funduszu. Prawo pierwszeństwa realizowane będzie według kolejności zarachowania wpłat dokonywanych przez Inwestorów korzystających z prawa pierwszeństwa na rachunku bankowym Funduszu.
Cel emisji Weksli Środki pozyskane od Inwestorów przeznaczone będą na udzielanie pożyczek hipotecznych udzielanych przez Fundusz polskim przedsiębiorcom