Kontakt

Emisja Weksli 8% promocyjnych „1.000 zł co miesiąc przez 3 lata”


 1. Uczestnikiem promocji i nabywcą Weksli może być każda osoba, a w przypadku osób fizycznych osoba pełnoletnia, zwana dalej Inwestorem.
 2. Wystawcą weksli własnych pod nazwą „Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe” oraz organizatorem promocji jest Fundusz Hipoteczny Yanok spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-124 Kraków ul. Dolnych Młynów 10/2A/m, zwana dalej Funduszem.
 3. Czas emisji promocyjnej: 01.10.2019 r. do 14.10.2019 r.
 4. Fundusz, w ramach promocji, emituje 100 (słownie: sto sztuk) Weksli, każdy o nominale 186.000 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) i sprzedawane po dyskoncie za kwotę 150.000 złotych każdy (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Weksle te są wypełnione (całkowite) i zawierają bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty Inwestorowi sumy wekslowej (186.000 zł).
 5. Fundusz wypłaca Inwestorowi dyskonto w wysokości 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych). Dyskonto wypłacane jest w trakcie trwania inwestycji, co miesiąc, zgodnie z poniższym terminarzem częściowego i całkowitego wykupu Weksla:
  Lp. Data: Kwota dyskonta (zysku dyskontowego) do wypłaty w trakcie trwania inwestycji wekslowej:
  1 15.11.2019 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  2 15.12.2019 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  3 15.01.2020 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  4 15.02.2020 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  5 15.03.2020 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  6 15.04.2020 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  7 15.05.2020 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  8 15.06.2020 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  9 15.07.2020 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  10 15.08.2020 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  11 15.09.2020 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  12 15.10.2020 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  13 15.11.2020 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  14 15.12.2020 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  15 15.01.2021 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  16 15.02.2021 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  17 15.03.2021 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  18 15.04.2021 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  19 15.05.2021 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  20 15.06.2021 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  21 15.07.2021 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  22 15.08.2021 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  23 15.09.2021 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  24 15.10.2021 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  25 15.11.2021 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  26 15.12.2021 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  27 15.01.2022 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  28 15.02.2022 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  29 15.03.2022 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  30 15.04.2022 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  31 15.05.2022 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  32 15.06.2022 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  33 15.07.2022 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  34 15.08.2022 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  35 15.09.2022 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych)
  36 15.10.2022 1.000 zł (Jeden tysiąc złotych) plus całkowity wykup Weksla
  Wypłaty 36 x 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) co miesiąc, co jest matematycznym odpowiednikiem inwestycji oprocentowanej w wysokości 8 % rocznie z comiesięczną wypłatą odsetek.
 6. Całkowity wykup Weksla następuje z upływem trzeciego roku od zakończenia emisji tj. dnia 15.10.2022 r. w kwocie 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 7. Emisja promocyjna jest ograniczona czasowo do dnia 14.10.2019 roku lub do wyczerpania puli 100 Weksli, według kolejności zgłoszeń i wpłat pieniędzy.
 8. W niniejszej promocji brak jest ograniczeń ilościowych dla pojedynczego Inwestora w zakresie nabywania Weksli objętych promocją. Pierwszeństwo w skorzystaniu z promocji mają dotychczasowi Inwestorzy Funduszu.
 9. Wpłaty na Weksle objęte promocją mogą być realizowane przez Inwestorów w dniach 01.10.2019 - 14.10.2019.
 10. Wpłaty dokonane po terminie 14.10.2019 (za datę zapłaty przyjmuje się datę zaksięgowania kwoty na rachunku Funduszu) oraz wpłaty od Inwestorów, które przekroczą pulę 100 Weksli objętych promocją, zostaną zwrócone Inwestorowi najpóźniej 2 dni robocze po zamknięciu emisji tj. do dnia 16.10.2019 r.
 11. Weksle będą opatrzone datą zgodną z dniem zamknięcia emisji, tj. 15.10.2019 r.
 12. Weksle zbywane w ramach promocji pozostają w bezpłatnym depozycie. Inwestor otrzyma kserokopię Weksla oraz oryginał Certyfikatu Depozytowego. Na odwrocie oryginału Weksla, Fundusz będzie dokonywał wpisów częściowych wypłat dyskonta, zgodnie z przepisami Prawa Wekslowego.
 13. Nabycie Weksli odbywa się poprzez wysłanie wypełnionego Formularza „Potwierdzenie Zamówienia Weksli promocyjnych” oraz zapłatę kwot tam wskazanych na rachunek bankowy Funduszu.
 14. Formularz Potwierdzenia zamówieniapobierz tu
 15. Do ustaleń wykraczających poza niniejszy regulamin ma zastosowanie Regulamin Nabywania Weksli Inwestycyjnych dostępny tutaj: Regulamin

Kalkulator zysków emisji promocyjnej
„1.000 zł co miesiąc przez 3 lata”

Podsumowanie wstępnego zamówienia Weksli Inwestycyjnych:

Złożenie wstępnego zamówienia nie zobowiązuje Zamawiającego do nabycia Weksli.
Złóż zamówienie online lub skontaktuj się z nami, aby dokonać zakupu weksli pocztą tradycyjną.

Przesuń suwak aby wybrać kwotę inwestycji

Łączna kwota planowanej inwestycji: 10 000

 • Odpowiada oprocentowaniu w skali roku: 8%
 • Wypłata zysku: co miesiąc
 • Łącznie zysku rocznie: 12 000 zł
 • Łączna wysokość zysku po 3 latach:
  36 000 zł
 • Emisja zakończona
Zapisz się na informację o dostępnych wekslach, emisjach i promocjach.

TERMINARZ CZĘŚCIOWEGO I CAŁKOWITEGO WYKUPU WEKSLA

Data Kwota
1 data wypłaty 50 zł
2 data wypłaty 50 zł
3 data wypłaty 50 zł
4 data wypłaty 50 zł
5 data wypłaty 50 zł
6 data wypłaty 50 zł
7 data wypłaty 50 zł
8 data wypłaty 50 zł
9 data wypłaty 50 zł
10 data wypłaty 50 zł
11 data wypłaty 50 zł
12 data wypłaty 50 zł
13 data wypłaty 50 zł
14 data wypłaty 50 zł
15 data wypłaty 50 zł
16 data wypłaty 50 zł
17 data wypłaty 50 zł
18 data wypłaty 50 zł
19 data wypłaty 50 zł
20 data wypłaty 50 zł
21 data wypłaty 50 zł
22 data wypłaty 50 zł
23 data wypłaty 50 zł
24 data wypłaty 50 zł
25 data wypłaty 50 zł
26 data wypłaty 50 zł
27 data wypłaty 50 zł
28 data wypłaty 50 zł
29 data wypłaty 50 zł
30 data wypłaty 50 zł
31 data wypłaty 50 zł
32 data wypłaty 50 zł
33 data wypłaty 50 zł
34 data wypłaty 50 zł
35 data wypłaty 50 zł
36 data wypłaty
Zwrot wpłaconego kapitału
50 zł
10 000 zł
Zapis na emisję rozpocznie się 01.10.2019 r.
 • Łączna kwota inwestycji: 10 000 zł
 • Wybrana częstotliwość odsetek: co miesiąc
 • Wysokość zysku rocznego: 12 000 zł
 • Łączna wysokość zysku po 3 latach: 36 000 zł
 • Po 3 latach Inwestor otrzymuje zwrot wpłaconego kapitału: 150 000 zł

Masz pytania? Zadzwoń

Krzysztof Janowski
Krzysztof Janowski
tel. 602 414 065
Konsultant ds. dużych kontraktów
Karolina Petruczenko
Karolina Petruczenko
tel. 667 141 082

Parametry emisji Weksli 8% promocyjnych „1.000 zł co miesiąc przez 3 lata”

Rodzaj papieru wartościowego objętego emisją Weksel własny zupełny Funduszu Hipotecznego Yanok (nazwa własna: Weksel Inwestycyjny Nieruchomościowe)
Data, z którą Fundusz wystawi Weksel Dzień zamknięcia emisji, tj. 15.10.2019 r.
Termin wykupu Weksla 3 lata od daty zamknięcia emisji, tj. 15.10.2022 r.
Ilość Weksli w serii 100 sztuk.
Czas trwania emisji promocyjnej (termin zapisów i przyjmowania wpłat na Weksle) 01.10.2019 - 14.10.2019 lub wcześniej, do wyczerpania puli objętych emisją promocyjną
Cena nabycia Weksla po dyskoncie 150.000 zł
Łączna wartość dyskonta (zysk dyskontowy z pojedynczego Weksla) 36.000 zł
Nominał Weksla (suma wekslowa) 186.000 zł
Wypłata dyskonta 30.000 zł Zgodnie z Harmonogramem, co miesiąc (36 wypłat w wysokości 1.000 zł)
Odpowiednik inwestycji wprost 8% w skali roku
Termin wykupu 3 lata po zamknięciu emisji, tj. 15.10.2022 r.
Ograniczenia nabywania Weksli przez pojedynczego Inwestora brak
Prawo pierwszeństwa w nabywaniu Weksli Prawo pierwszeństwa przysługuje dotychczasowym Inwestorom Funduszu. Prawo pierwszeństwa realizowane będzie według kolejności zarachowania wpłat dokonywanych przez Inwestorów korzystających z prawa pierwszeństwa na rachunku bankowym Funduszu.
Cel emisji Weksli Środki pozyskane od Inwestorów przeznaczone będą na udzielanie pożyczek hipotecznych udzielanych przez Fundusz polskim przedsiębiorcom