Kontakt

Emisja Promocyjna
„Weksle 9% cokwartalnie wypłacane”

Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe, z oprocentowaniem odpowiadającym 9% w skali roku i kwartalną wypłatą zysków, dostępne są
od 18 do 29 maja 2020 roku.

*Oferta ograniczona:
- Minimalna wartość zamówienia to 50 000 zł. Można zamawiać Weksle na kwotę będącą wielokrotnością tej wartości.
- Jedna osoba może zamówić maksymalnie 5 sztuk. Ograniczenie ilościowe nie dotyczy dotychczasowych Inwestorów Funduszu.
- Ilość Weksli w serii wynosi 150 sztuk.

Dokumenty wekslowe zostaną opatrzone datą zgodną z datą zamknięcia emisji tj. 01.06.2020 r.
Przelewy, które zaksięgują się na rachunku bankowym Funduszu w dniu 01.06.2020 r. oraz po tym terminie, zostaną zwrócone Inwestorom.


 1. Uczestnikiem promocji i nabywcą Weksli może być każda osoba, a w przypadku osób fizycznych osoba pełnoletnia, zwana dalej Inwestorem.
 2. Wystawcą weksli własnych pod nazwą „Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe” oraz organizatorem promocji jest Fundusz Hipoteczny Yanok spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-503 Kraków ul. Ignacego Krasickiego 36A, zwana dalej Funduszem.
 3. Czas emisji promocyjnej: 18.05.2020 r. – 29.05.2020 r.
 4. Fundusz, w ramach promocji, emituje 150 (słownie: sto pięćdziesiąt sztuk) Weksli, każdy o nominale 63.500 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) i sprzedawane po dyskoncie za kwotę 50.000 złotych każdy (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Weksle te są wypełnione (całkowite) i zawierają bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty Inwestorowi sumy wekslowej (63.500 zł).
 5. Fundusz wypłaca Inwestorowi dyskonto w wysokości 13.500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych). Dyskonto wypłacane jest w trakcie trwania inwestycji, co kwartał, zgodnie z poniższym terminarzem częściowego i całkowitego wykupu Weksla:
  Lp. Data: Kwota dyskonta (zysku dyskontowego) do wypłaty w trakcie trwania inwestycji wekslowej:
  1 01.09.2020 1.125 zł (Tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych)
  2 01.12.2020 1.125 zł (Tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych)
  3 01.03.2020 1.125 zł (Tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych)
  4 01.06.2021 1.125 zł (Tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych)
  5 01.09.2021 1.125 zł (Tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych)
  6 01.12.2021 1.125 zł (Tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych)
  7 01.03.2021 1.125 zł (Tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych)
  8 01.06.2022 1.125 zł (Tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych)
  9 01.09.2022 1.125 zł (Tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych)
  10 01.12.2022 1.125 zł (Tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych)
  11 01.03.2022 1.125 zł (Tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych)
  12 01.06.2023 1.125 zł (Tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych)
  50.000 zł (Pięćdziesiąt tysięcy złotych) całkowity wykup Weksla
  Wypłaty 12 x 1.125 zł (słownie: Tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych) co kwartał, co jest matematycznym odpowiednikiem inwestycji oprocentowanej w wysokości 9% rocznie z cokwartalną wypłatą odsetek
 6. Całkowity wykup Weksla następuje z upływem trzeciego roku od zakończenia emisji tj. dnia 01.06.2023 r. w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 7. Emisja promocyjna jest ograniczona czasowo do dnia 29.05.2020 roku lub do wyczerpania puli 150 Weksli, według kolejności zgłoszeń i wpłat pieniędzy.
 8. Niniejsza promocja ogranicza ilość Weksli, którą może nabyć pojedynczy Inwestor do 5 sztuk. Ograniczenie ilościowe nie dotyczy dotychczasowych Inwestorów Funduszu.
 9. Pierwszeństwo w skorzystaniu z promocji mają dotychczasowi Inwestorzy Funduszu
 10. Wpłaty na Weksle objęte promocją mogą być realizowane przez Inwestorów w dniach 18.05.2020 r. - 29.05.2020 r.
 11. Wpłaty dokonane w dniu 01.06.2020 r. oraz po tym terminie (za datę zapłaty przyjmuje się datę zaksięgowania kwoty na rachunku Funduszu) oraz wpłaty od Inwestorów, które przekroczą pulę 150 Weksli objętych promocją, zostaną zwrócone Inwestorowi najpóźniej 2 dni robocze po zamknięciu emisji tj. do dnia 03.06.2020 r.
 12. Weksle będą opatrzone datą zgodną z dniem zamknięcia emisji, tj. 01.06.2020 r.
 13. Weksle zbywane w ramach promocji pozostają w bezpłatnym depozycie. Inwestor otrzyma kserokopię Weksla oraz oryginał Certyfikatu Depozytowego. Na odwrocie oryginału Weksla, Fundusz będzie dokonywał wpisów częściowych wypłat dyskonta, zgodnie z przepisami Prawa Wekslowego.
 14. Nabycie Weksli odbywa się poprzez wysłanie wypełnionego Formularza „Potwierdzenie Zamówienia Weksli promocyjnych” oraz zapłatę kwot tam wskazanych na rachunek bankowy Funduszu.
 15. Do ustaleń wykraczających poza niniejszy regulamin ma zastosowanie Regulamin Nabywania Weksli Inwestycyjnych dostępny tutaj: Regulamin

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Sprawdź pełną ofertę Funduszu Hipotecznego Yanok

Parametry emisji Weksli 9% promocyjnych - „Weksle 9% cokwartalnie wypłacane”

Rodzaj papieru wartościowego objętego emisją Weksel własny zupełny Funduszu Hipotecznego Yanok (nazwa własna: Weksel Inwestycyjny Nieruchomościowy)
Data, z którą Fundusz wystawi Weksel Dzień zamknięcia emisji, tj. 01.06.2020 r.
Termin wykupu Weksla 3 lata od daty zamknięcia emisji, tj. 01.06.2023 r.
Ilość Weksli w serii 150 sztuk
Czas trwania emisji promocyjnej (termin zapisów i przyjmowania wpłat na Weksle) 18.05.2020 r.- 29.05.2020 r. lub wcześniej, do wyczerpania puli objętych emisją promocyjną
Cena nabycia Weksla po dyskoncie 50.000 zł
Łączna wartość dyskonta (zysk dyskontowy z pojedynczego Weksla) 13.500 zł
Nominał Weksla (suma wekslowa) 63.500 zł
Wypłata dyskonta 13.500 zł Zgodnie z Harmonogramem, co kwartał (12 wypłat w wysokości 1.125 zł)
Odpowiednik inwestycji wprost 9% w skali roku
Termin wykupu 3 lata po zamknięciu emisji, tj. 01.06.2023 r.
Ograniczenia nabywania Weksli przez pojedynczego Inwestora 5 weksli. Ograniczenie ilościowe nie dotyczy dotychczasowych Inwestorów Funduszu.
Prawo pierwszeństwa w nabywaniu Weksli Prawo pierwszeństwa przysługuje dotychczasowym Inwestorom Funduszu. Prawo pierwszeństwa realizowane będzie według kolejności zarachowania wpłat dokonywanych przez Inwestorów korzystających z prawa pierwszeństwa na rachunku bankowym Funduszu.
Cel emisji Weksli Środki pozyskane od Inwestorów przeznaczone będą na udzielanie pożyczek hipotecznych przez Fundusz polskim przedsiębiorcom