Logo
Kontakt

Regulamin nabywania Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych Funduszu Hipotecznego Yanok

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki nabywania Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych emitowanych przez Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Dolnych Młynów 10/2A/M, 31-124 Kraków, wpisaną do rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572270, NIP: 676-249-22-17, REGON: 362286875.
 2. Emisja i nabywanie weksli uregulowane jest niniejszym Regulaminem oraz przepisami Ustawy z dnia 28.04.1936 r. Prawo Wekslowe. Tekst ustawy prawo wekslowe dostępny tu.

§2

DEFINICJE

 1. Fundusz lub Fundusz Hipoteczny Yanok - Wystawca weksli własnych pod nazwą Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe.
 2. Remitent - Nabywca weksla, Inwestor wekslowy
 3. Prawo wekslowe - Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936r. - prawo wekslowe. Tekst ustawy prawo wekslowe dostępny tu.
 4. Weksel Inwestycyjny - Weksel własny wystawiony przez Fundusz Hipoteczny Yanok Sp. z o. o.
 5. Suma wekslowa - Kwota wyrażona w złotych, którą Fundusz jako Wystawca bezwarunkowo zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi w terminie wskazanym na dokumencie Weksla.
 6. Dyskonto - Różnica między sumą wekslową a ceną weksla. Dyskonto stanowi dochód Inwestora Wekslowego.
 7. Cena weksla - Kwota za którą Inwestor nabywa Weksel. Cena liczona jest jako różnica sumy wekslowej i dyskonta.
 8. Stosunek wekslowy - Wynikający z Prawa Wekslowego stosunek zobowiązaniowy nawiązany między Wystawcą a Remitentem (Inwestorem Wekslowym) wskutek nabycia Weksla Inwestycyjnego. Stosunek ten wygasa z chwilą wykupu Weksla przez Wystawcę i zwrocie Weksla.
 9. Depozyt - Zobowiązanie Funduszu do bezpłatnego, bezpiecznego przechowywania zdeponowanych Weksli, przedstawienia do częściowego i ostatecznego wykupu oraz dokonywania odpowiednich wpisów po częściowym wykupie. Odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie dokumentu Weksla spada na Fundusz. Usługa ta nie jest usługą depozytu papierów wartościowych opisanej w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.
 10. Certyfikat depozytowy - Świadectwo potwierdzające złożenie do przechowania przez Fundusz nabytego Weksla (Weksli) wraz z poleceniem przedstawiania Weksli do wykupu oraz wpisywania wypłaconej części Weksla na jego odwrocie.

§3

PROCEDURA NABYWANIA WEKSLI

 1. Inwestor składa zapytanie ofertowe o możliwość nabycia Weksli Inwestycyjnych poprzez stronę weksleinwestycyjne.pl lub yanokhipoteczny.pl korzystając z szyfrowanego formularza Wstępnego Zamówienia Weksli.
 2. Fundusz składa ofertę nabycia Weksli Inwestorowi jedynie po analizie aktualnego zapotrzebowania na pieniądze.
 3. Oferta nabycia Weksli jest wysyłana do Inwestora w drodze zwrotnej korespondencji mailowej pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres bądź wydawana w formie papierowej pocztą poleconą lub w kontakcie bezpośrednim.
 4. Oferta nabycia Weksli zawiera oznaczenie ilości Weksli, ich nominałów, okresy wykupu, okresy częściowego wykupu Weksla przed terminem, wysokości wypłat częściowych tytułem wcześniejszego wykupu i sumy wekslowej każdego z nich, sposobu dostarczenia weksli i ich przechowywania oraz Arkusz danych osobowych wraz ze zgodami na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem o zgodzie na pomniejszenie kwoty zapłaty przy wykupie weksli o podatek od dochodów kapitałowych, który Fundusz odprowadza jako płatnik.
 5. Nabycie skutkujące nawiązaniem stosunku wekslowego następuje poprzez odesłanie mailem (lub dostarczenie do Funduszu dokumentu papierowego) wypełnionego i podpisanego Formularza "Potwierdzenie Zamówienia Weksli" i po zapłacie sumy kwoty wskazanej na potwierdzeniu zamówienia. Przez zapłatę należy rozumieć wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Funduszu.
 6. Wydanie Weksli następuje zgodnie z dyspozycją Inwestora poprzez jego odbiór osobisty, poprzez pozostawienie w siedzibie Funduszu w bezpłatnym depozycie lub poprzez wysyłkę dokumentów kurierem ROD.
 7. Weksle opatrzone są datą wystawienia zgodnie z datą wpływu pieniędzy za ich nabycie na rachunek bankowy Funduszu, a w przypadku Weksli zbywanych w serii w ramach emisji zgodnie z datą zamknięcia emisji.

§4

REALIZACJA WEKSLA

 1. Inwestor oświadcza, że wyraża zgodę na częściowy wykup Weksla przez Fundusz w terminach zgodnych z harmonogramem wykupu.
 2. Inwestor oświadcza, że wyraża zgodę na pomniejszenie kwoty zapłaty przy wykupie Weksli o podatek od dochodów kapitałowych, który Fundusz odprowadza jako płatnik.
 3. Weksel musi być przedstawiony do wykupu Funduszowi tak w okresach ustalonych terminów częściowego wykupu Weksla, jak przy wykupie całkowitym.
 4. W przypadku pozostawienia Weksla w depozycie Funduszu, Inwestor nie ma obowiązku przedstawiać Weksla do częściowego ani do całkowitego wykupu. Poza tym przypadkiem, Inwestor musi przedstawić Funduszowi Weksel osobiście w siedzibie Funduszu.
 5. Częściowe wykupy weksla są opisywane na odwrocie Weksla. W przypadku przedstawiania Weksla do wykupu częściowego przez Inwestora, Fundusz wypłaca kolejne części pod warunkiem, że poprzednia wypłata jest opisana na rewersie Weksla zapisem opatrzonym datą wpływu środków na konto Inwestora o treści: “Oświadczam, że otrzymałem wpłatę pieniędzy tytułem przedterminowego, umownego wykupu tego Weksla” Podpis Inwestora.
 6. Wpłaty na nabycie Weksli Inwestycyjnych, jak również wypłaty wykupu częściowego i całkowitego na rzecz Inwestora następują jedynie poprzez przelewy bankowe. Rachunek bankowy, na który Inwestor otrzymuje kwoty wykupu jest wskazany w Arkuszu danych osobowych. W przypadku zmiany rachunku, Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o tym Fundusz, na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni roboczych przed terminem częściowego lub całkowitego wykupu.
 7. W przypadku, gdy okres wykupu weksla przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Fundusz ustala datę płatności na pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym.

§5

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Inwestora Wekslowego gromadzone są oraz przetwarzane przez Fundusz zgodnie z Polityką Prywatności. Przejdź do Polityki Prywatności
 2. Gromadzone i przetwarzane przez Fundusz dane osobowe Inwestora wykorzystywane są w celu realizacji stosunków wekslowych oraz dla celów budowania relacji z Inwestorem oraz dla celów reklamowych.
 3. Cele reklamowe obejmują składanie ofert przez Fundusz i podmiotów z nim związanych. Oferty składane Inwestorowi przez Fundusz dotyczą emisji Weksli, w tym emisji promocyjnych.
 4. Informacje wysyłane Inwestorowi Wekslowemu dla celów budowania relacji obejmują cykliczne przekazywanie informacji o sytuacji finansowej Funduszu umożliwiając w ten sposób dokonanie oceny wiarygodności Funduszu przez Inwestorów.
 5. Administratorem danych osobowych jest Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych administrator dokonuje z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów prawnych.
 6. Inwestor Wekslowy ma prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych osobowych Inwestora w trakcie trwania Stosunku Wekslowego uniemożliwi Funduszowi realizacje wykupów Weksla.