Logo Yanok
Kontakt

Fundusz Hipoteczny Yanok prowadzi politykę ochrony danych osobowych z najwyższą starannością, stosownymi zabezpieczeniami przechowywania tych danych oraz najwyższe standardy ich poufności.

Od dnia 25 maja 2018 roku w związku z wejściem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO” Fundusz dostosował procedury ochrony, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych naszych Klientów oraz Partnerów.

Klauzula informacyjna

1. Klauzula informacyjna
 • Fundusz Hipoteczny Yanok Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000572270, NIP: 6762492217, nr REGON: 362286875, kapitał zakładowy 4 000 000 zł (w całości opłacony gotówką);
 • KRN Media sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000258498, NIP: 6762321131, kapitał zakładowy 50 000 zł;
 • Selbon Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000412454, NIP: 6762453358, nr REGON: 122474249, kapitał zakładowy 150 000 zł
2. Cel przetwarzania danych osobowych:
  Państwa dane przetwarzane są w celu:
 • Realizacji zapytań mailowych oraz pochodzących z formularzy zapytań ze stron internetowych www.yanokhipoteczny.pl oraz www.weksleinwestycyjne.pl;
 • Realizacji świadczonych usług przez Administratorów;
 • Oferowania produktów i usług Administratorów wskazanych wyżej (marketing bezpośredni) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu oferowania produktów i usług partnerów handlowych Administratorów – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Udostępnianie danych osobowych:
  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
 • Instytucjom upoważnionym do żądania danych osobowych z mocy przepisów prawa;
 • Podmiotom świadczącym na rzecz Administratorów usługi kadrowo-księgowe, prawne, informatyczne oraz marketingowe.
4. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:
  Przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, również w przypadku gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skierować do któregokolwiek Administratora pisemne żądanie na adres wskazany w punkcie 1. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@yanokhipoteczny.pl

5. Przechowywanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe przechowywane są do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego lub Administratorzy uznają, że się zdezaktualizowały

Polityka Prywatności

Fundusz Hipoteczny Yanok, działając w grupie spółek KRN Media gromadzi, przechowuje oraz przetwarza podane dobrowolnie dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje:

 • Rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Fundusz oraz grupę KRN Media;
 • Sposób gromadzenia danych osobowych;
 • Sposób wykorzystania danych osobowych;
 • Zasadny przekazywania danych osobowych;
 • Uprawnienia związane z prawem ochrony danych osobowych;

Spółki z Grupy KRN MEDIA tworzą spółki:

 • Fundusz Hipoteczny Yanok Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000572270, NIP: 6762492217, nr REGON: 362286875, kapitał zakładowy 4 000 000 zł (w całości opłacony gotówką);
 • KRN Media sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000258498, NIP: 6762321131, kapitał zakładowy 50 000 zł;
 • Selbon Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000412454, NIP: 6762453358, nr REGON: 122474249, kapitał zakładowy 150 000 zł

Polityka Prywatności ma zastosowanie w każdym przypadku korzystania z Panią/Pana z usług Funduszu Hipotecznego Yanok, a w szczególności:

 • Odpowiedź na zapytania mailowe, zapytania telefoniczne, zadane osobiście oraz zapytania zadane poprzez którykolwiek formularz kontaktowy na stronie www.yanokhipoteczny.pl oraz www.weksleinwestycyjne.pl;
 • Odpowiedzi na złożony Wniosek o pożyczkę (Wniosek Wstępny oraz Wniosek Pełny wraz z załącznikami). Dotyczy to Wniosków złożonych osobiście w siedzibie firmy, poprzez kontakt mailowy, poprzez formularz jak również za pośrednictwem pośrednika bądź doradcy kredytowego;
 • Odpowiedzi na złożone Zapytanie o Dostępność Weksli oraz zapytań dotyczących innych form inwestycji. Dotyczy to zapytań złożonych osobiście, telefonicznie, mailowo, poprzez formularze na stronach www.yanokhipoteczny.pl oraz www.weksleinwestycyjne.pl, jak również za pośrednictwem pośrednika bądź doradcy finansowego;
 • Przygotowanie, zawarcie oraz monitoring umów pożyczek hipotecznych;
 • Przygotowanie, zawarcie oraz monitoring umów pożyczek inwestorskich oraz dokumentów dotyczących Weksla własnego;
 • Czynności po zakończeniu trwania pożyczki hipotecznej, w tym czynności windykacyjne;
 • Działania informacyjne, w tym reklamowe związane z udzielaniem pożyczek hipotecznych oraz związanych z inwestycjami;
 • Realizacji podpisanej umowy agencyjnej w zakresie oferowania pożyczek hipotecznych oraz inwestycji lub innej umowy;

Administratorami Państwa danych osobowych są spółki z Grupy KRN MEDIA:

 • Fundusz Hipoteczny Yanok Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000572270, NIP: 6762492217, nr REGON: 362286875, kapitał zakładowy 4 000 000 zł (w całości opłacony gotówką);
 • KRN Media sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000258498, NIP: 6762321131, kapitał zakładowy 50 000 zł;
 • Kreocen Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ignacego Krasickiego 36A, 30-503 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000412454, NIP: 6762453358, nr REGON: 122474249, kapitał zakładowy 150 000 zł

Fundusz Hipoteczny Yanok zbiera, gromadzi i przetwarza dane w różny sposób w zależności od sposobu jego pozyskania:

- informacje powielone z Wniosku Wstępnego;
- data rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- PKD dominujące;
- sposób rozliczania księgowego;
- przedmiot działalności przedsiębiorstwa;
- dane udziałowców/współwłaścicieli (PESEL lub NIP, imię i nazwisko lub nazwa)
- informacje o posiadanym majątku trwałym;
- informacje o wynikach finansowych Wnioskodawcy;
- informacje z operatu szacunkowego nieruchomości;
- numer rachunku bankowego;
- inne informacje podawane w toku współpracy;

- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania i adres korespondencyjny;
- PESEL;
- numer i seria Dowodu Osobistego;
- adres e-mail;
- numer telefonu;
- numer rachunku bankowego;

- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania i adres korespondencyjny;
- PESEL;
- numer i seria Dowodu Osobistego;
- adres e-mail;
- numer telefonu;
- numer rachunku bankowego;

-nazwa firmy;
- NIP, REGON, KRS;
- adres prowadzenia działalności;
- imię i nazwisko przedstawiciela/reprezentanta;
- numer Dowodu Osobistego przedstawiciela/reprezentanta;
- adres e-mail;
- numer telefonu;
a) W przypadku zapytania mailowego, zapytania telefonicznego, zadanego osobiście oraz zapytania zadanego poprzez którykolwiek formularz kontaktowy na stronie www.yanokhipoteczny.pl oraz www.weksleinwestycyjne.pl:
- adres mailowy;
- numer telefonu (jeśli został podany);
- imię i nazwisko (jeśli zostały podany);
- treść zapytania;
b) W przypadku złożenia Wniosku Wstępnego o pożyczkę: - dane doradcy (pośrednika kredytowego lub finansowego), jeśli za jego pośrednictwem został złożony Wniosek – imię i nazwisko, telefon, adres mailowy, dane firmowe (Nazwa, adres, NIP);
- dane przedsiębiorstwa składającej Wniosek (Nazwa przedsiębiorstwa, adres, NIP);
- dane Osoby składającej Wniosek (imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail);
- oświadczenie o wysokości dochodów przedsiębiorstwa składającego Wniosek;
- wnioskowana kwota pożyczki;
- cel pożyczki;
- informacje o zobowiązaniach Wnioskodawcy;
- nr KW nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie;
- dodatkowe informacje o nieruchomości ujawniane przez Wnioskodawcę;
- pozostałe informacje o sytuacji majątkowej;
- inne informacje składane przez Wnioskodawcę;
c) W przypadku złożenia Wniosku Pełnego o pożyczkę oraz po podpisaniu umowy pożyczki:
d) W przypadku złożenia Formularza zamówienia Weksli Inwestycyjnych:
e) W przypadku podpisania umowy agencyjnej lub innej umowy o współpracy:

Podawane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • Udzielenia informacji oraz odpowiedzi na zadane pytania;
 • Oceny Wniosku Wstępnego oraz Wniosku Pełnego o pożyczkę;
 • Przygotowywanie dokumentów do umowy pożyczki hipotecznej;
 • Informowania o wydarzeniach, w tym o charakterze promocyjnym;
 • Oferowania produktów i usług podmiotów z grupy KRN Media;

Fundusz Hipoteczny Yanok może udostępnić Państwa dane osobowe:

 • Instytucjom oraz organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów;
 • Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług informatycznych, kadrowo-księgowych, prawnych, marketingowych oraz maklerskich;
 • Partnerom handlowym Administratora;
 • W przypadkach niezbędnych do wykonania lub ochrony praw Administratora;

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich powierzenia do momentu aż będzie to konieczne dla realizacji celów ich zgromadzenia.

W odniesieniu do podanych przez Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, również w przypadku gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Wszystkie dane osobowe gromadzone są i chronione z zachowaniem standardów bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony, zabezpieczeń techniczno-informatycznych, zabezpieczeń szyfrujących oraz udzielenie dostępu pracownikom do danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności wykonania obowiązków służbowych.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skierować do któregokolwiek Administratora pisemne żądanie na adres wskazany w punkcie 4. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@yanokhipoteczny.pl