W nawiązaniu do wpisania w dniu 2 października 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego spółki Fundusz Hipoteczny Yanok Sp. z o.o. na listę ostrzeżeń publicznych, w związku z zarzutem naruszenia art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Bankowe – niniejszym informujemy, że podejmujemy wszelkie działania, mające na celu wszechstronne wyjaśnienie sprawy. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, wpis ten jest konsekwencją czynności wyjaśniających prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dotyczy znanych opinii publicznej zarzutów.

Informujemy, że na bieżąco współpracujemy z organami władzy państwowej, celem wyjaśnienia wszelkich niejasnych kwestii i zakończenia wszelkich postępowań w sposób korzystny dla spółki i inwestorów. Działania te mają w szczególności na celu wyjaśnienie profilu działalności spółki Fundusz Hipoteczny Yanok Sp. z o.o., stosowanych standardów etycznych i wdrożonej samoregulacji, a także zapewnienie organów państwa, że nowatorska działalność naszego podmiotu nie stwarza ryzyka dla inwestorów, w tym konsumentów, a ponadto nie stanowi naruszenia przepisów o działalności regulowanej.

Fundusz przypomina, że  w dniu 2 maja 2018 roku został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych pod podejrzeniem naruszenia tych samych przepisów. Sprawa zakończyła się prawomocną odmową wszczęcia postępowania przez prokuraturę i wykreśleniem z listy dnia 3 stycznia 2019 roku. Od tamtego czasu spółka prowadziła i prowadzi tę samą działalność, toteż nie widzi powodów dla ponownego rozpoznawania tej samej sprawy i wierzy, że ostatni wpis zostanie, podobnie jak wcześniej, wykreślony po zaistnieniu przesłanek ustawowych.