Dnia 16 czerwca została opublikowana kampania społeczna na stronie Komisji Nadzoru Finansowego o zagrożeniach jakie niosą weksle inwestycyjne. KNF realizuje misję, jaką jest uświadamianie uczestnikom rynku finansowego istotę różnych instrumentów finansowych i potencjalne zagrożenia jakie niosą. Wcześniej KNF ostrzegał przed rynkiem „Forex”, kryptowalutami, condohotelami i crowfundingiem.  Kampania Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca weksli inwestycyjnych w ocenie Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok jest jak najbardziej właściwa i na czasie. Fundusz również wielokrotnie zwracał uwagę w swoich publikacjach, że inwestycja w weksle niesprawdzonych emitentów może nieść za sobą ryzyko.

Zarząd Funduszu uważa, że u progu trzeciej dekady dwudziestego pierwszego wieku należy inwestować świadomie, nie poddając się jedynie modom, trendom i reklamom.

W ostatnim okresie na rynku pojawiło się wielu naśladowców Funduszu Yanok, którzy również reklamują weksle inwestycyjne. Nie potrafimy sprawdzić w większości przypadków, ani faktycznego charakteru tych papierów wartościowych, ani stanu finansowego ich emitentów.

Tak więc publikację KNF na temat weksli Fundusz przyjmuje z satysfakcją, dodatkowo starając się w niniejszym komunikacie ją nieco poszerzyć.


Weksle własne pełniące funkcję inwestycyjną, czyli weksle inwestycyjne

Weksel własny może posiadać różne funkcje: kredytową, płatniczą, gwarancyjną, obiegową czy refinansową. Weksle emitowane przez Fundusz nabywane są z dyskontem, który stanowi zysk nabywcy (inwestora wekslowego). Fundusz Hipoteczny Yanok autorsko opracował nazwę „Weksel Inwestycyjny”, aby nie wprowadzać w błąd klientów co do charakteru weksla, gdyż weksel może pełnić wiele funkcji.

W nazwie marketingowej weksla inwestycyjnego nie ma nic złego. Ważne, żeby emitent wyjaśniał to otwarcie, tak jak to robi Fundusz Yanok: https://www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne/pytania/.

Do tej pory najbardziej znaną nazwą marketingową weksli własnych pełniących funkcję inwestycyjną są KWIT-y, czyli komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe, które były dystrybuowane przez Bank Śląski.

Wystawianie weksli własnych, jak ich nabywanie jest legalne i posiada swoje uregulowania wprost w przepisach prawa wekslowego.

Weksla nie można porównywać z dochodowymi czy spekulacyjnymi papierami wartościowymi typu akcje, certyfikaty, czy opcje. Można go porównywać z innym papierem dłużnym, jakim jest obligacja. Bez wątpienia weksel jest niezwykle prostym dokumentem w porównaniu z obligacją, która podlega licznym i skomplikowanym regulacjom niekoniecznie zwiększającymi bezpieczeństwo inwestorów – obligatariuszy.

Przede wszystkim właściciel weksla sam decyduje o swoich prawach, a obligatariusz jest zawsze tylko jednym z wielu inwestorów w ramach emisji danej serii. Weksel jest bezpośrednim zobowiązaniem wystawcy, podczas gdy obligacja tylko pośrednim. Znamienne jest to, że obligacje często mają dodatkowe zabezpieczenia w postaci właśnie weksli.

Świadome inwestowanie

Fundusz wielokrotnie przestrzegał przed inwestowaniem w instrumenty finansowe niezrozumiałe, z niejasnym przekazem modelu biznesowego, czy w emitentów nieujawniających swoich wyników finansowych. Fundusz Hipoteczny Yanok publikuje wyniki kwartalne i inne informacje o spółce bez żadnego ustawowego przymusu, gdyż tak jest rozumiana przez Fundusz idea transparentności.

Fundusz nie ukrywa faktu, że emisja Weksli Inwestycyjnych nie jest objęta rygorami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czy ustawy o ofercie publicznej, jak również, że nie działa na podstawie jakiegokolwiek zezwolenia czy licencji (koncesji) centralnego regulatora. Weksle są papierami wartościowymi wprost wyłączonymi z regulacji objętych tymi ustawami, a ich wystawianie oraz nabywanie regulują przepisy Prawa wekslowego.

Fundusz, stawiając na politykę świadomego inwestowania, informuje swoich Inwestorów, że Weksle Inwestycyjne, podobnie jak wszelkie inne papiery wartościowe lub inne formy inwestowania, nie korzystają z ochrony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (właściwej dla depozytów bankowych do 100 000 euro), a zatem Weksle Inwestycyjne nie mogą być całkowicie pozbawione ryzyka. Ukrywanie tych informacji, czy sugerowanie czegoś innego, jest postrzegane przez Fundusz jako działanie nieuczciwe.

Na koniec warto podkreślić, że wśród różnych instrumentów finansowych tylko weksle posiadają dodatkową cechę zabezpieczającą. W przypadku konieczności dochodzenia należności, tylko weksel gwarantuje szybką ścieżkę postepowania nakazowego. Uzyskanie nakazu otwiera wierzycielowi dostęp do całego majątku emitenta.