W związku z sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią koronawirusa Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok przekazuje bieżącą informację:

1. Nieruchomości nie tracą na wartości. Nieruchomości stanowią zabezpieczenie pożyczek hipotecznych udzielanych przez Fundusz, a co za tym idzie są zabezpieczeniem pieniędzy Inwestorów Wekslowych. W marcu bieżącego roku wzrost cen nieruchomości uległ zahamowaniu, lecz nie odnotowano spadku ich poziomu. Ilość transakcji drastycznie spadła ze względu na obowiązkową izolację osób. Spodziewane jest utrzymanie tego stanu, choć mogą się pojawiać na rynku oferty „okazyjne”, które nie wpłyną na ogólny poziom cen.

2. Nie pojawiło się żadne zagrożenie utraconej pożyczki i w związku z tym nie istnieje potrzeba zwiększenia rezerw gotówkowych. W przypadku jednej, niewielkiej pożyczki ze spłatą rat kapitałowo-odsetkowych Fundusz otrzymał wniosek z prośbą o przesunięcie płatności rat kapitałowych. Zarząd wyraził zgodę na trzymiesięczne odroczenie spłaty części kapitałowej z zachowaniem spłat rat odsetkowych.

3. Fundusz stale generuje dochód, który jest akumulowany. Zysk netto (po odprowadzeniu podatku) za dwa miesiące wyniósł 1 274 406,17 złotych (wobec zysku netto za cały 2019 rok w wysokości 2 452 604,03 złotych).