Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania / Pożyczka hipoteczna

1Czy dostanę pożyczkę bez hipoteki?
Fundusz Hipoteczny Yanok udziela wyłącznie pożyczek hipotecznych, zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości.
2Jaka jest maksymalna kwota pożyczki, która mogę otrzymać?
Fundusz Hipoteczny Yanok standardowo udziela pożyczek od 50.000 zł do 10 mln złotych. Niższe i wyższe kwoty są możliwe w drodze indywidualnych negocjacji.

Granicą jest wartość nieruchomości – pożyczka nie może być wyższa niż 50% wartości nieruchomości pod zabezpieczenie w przypadku nieruchomości mieszkaniowych, lokalach komercyjnych i budynkach oraz 30% w przypadku nieruchomości gruntowych lub będących w trakcie budowy/inwestycji/przebudowy. Nieruchomości nietypowe lub zwiększające ryzyko kredytowe mogą skutkować niższą wysokością pożyczki w stosunku do wartości nieruchomości.
3Na jaki okres udzielana jest pożyczka w Funduszu?
Standardowa pożyczka udzielana jest na okres do 12 miesięcy z gwarancją przedłużenia o kolejne pół roku. Dłuższe okresy finansowania możliwe są w drodze indywidualnych ustaleń.

W przypadku Pożyczki Kwartalnej udzielanej na 3 miesiące, również istnieje gwarancja przedłużenia umowy o kolejne okresy.
4Jak wziąć pożyczkę?
Wystarczy wysłać do Funduszu zapytanie o pożyczkę TU lub pobrać i wypełnić WNIOSEK WSTĘPNY. Wypełniony Wniosek Wstępny proszę przesłać na adres wnioski@yanokhipoteczny.pl.

Fundusz wydaje wstępną decyzję o udzieleniu pożyczki (w przypadku pożyczek ponad 300.000 zł maksymalny czas wstępnej odpowiedzi jest wydłużony). Dokładamy wszelkich starań aby rozpatrywanie Wniosków odbywało się na bieżąco, jeszcze w tym samym dniu roboczym. W przypadku, gdy do Działu Analiz zostanie nadesłanych więcej Wniosków w tym samym czasie, wówczas taką odpowiedź wysyłamy do 2 dni roboczych. Po wstępnej, pozytywnej weryfikacji, Wnioskodawca proszony jest o wypełnienie Wniosku Pełnego oraz przesłanie odpowiednich dokumentów. Po weryfikacji wniosku oraz nieruchomości następuje podpisanie umowy oraz wypłata pożyczki.
5Czy mogę przedłużyć umowę ponad gwarantowane umownie 6 miesięcy?
Fundusz jest elastyczny w stosunku do swoich Klientów. Jeśli nie zmalała wartość nieruchomości oraz nie pojawiło się niebezpieczeństwo braku zwrotu pożyczki, wówczas Fundusz w drodze indywidualnych negocjacji wyraża zgodę na kolejne przedłużenia umowy.
6Czy mogę spłacić pożyczkę przed czasem?
Tak. Pożyczkobiorca może oddać pieniądze w każdym momencie bez dodatkowych opłat czy prowizji.
7Czy muszę być właścicielem nieruchomości?
Pożyczkobiorca nie musi być właścicielem nieruchomości pod zabezpieczenie. Właściciel musi wyrazić zgodę na obciążenie jego nieruchomości hipoteką.
8Jakie nieruchomości nie mogą stanowić zabezpieczenia pożyczki?
Fundusz nie akceptuje nieruchomości rolnych, leśnych i związanych z wydobyciem kruszców i kopalin. Nie zabezpieczamy się również na nieruchomościach w których mieszkają rodziny. W przypadku, gdy nieruchomość pod zastaw jest zamieszkana, Fundusz wymaga dodatkowych oświadczeń.
9Czy postępowanie komornicze dyskwalifikuje mnie?
Nie dyskwalifikuje. Nieruchomość do której wpisane jest postępowanie komornicze może być przedmiotem zabezpieczenia. Fundusz ma doświadczenie w negocjowaniu ugody z komornikiem oraz wierzycielami, aby zwolnili nieruchomość.
10Czy wpis hipoteki wyklucza możliwość wzięcia pożyczki w Funduszu?
Nie wyklucza. Fundusz podczas wypłaty pożyczki, część pożyczki kieruje do wierzyciela hipotecznego i wykreśla jego hipotekę wpisując swoją hipotekę w dziale IV Księgi Wieczystej.
11Co się stanie jak nie dam rady spłacić pożyczki?
Fundusz dokłada wszelkich starań, aby pomóc Klientom w trudnej sytuacji. Możliwych jest wiele rozwiązań korzystnych dla pożyczkobiorcy.
12Kto jest właścicielem nieruchomości po podpisaniu umowy pożyczki?
Fundusz nie stosuje przewłaszczeń. Własność nieruchomości pozostaje w rękach dotychczasowego właściciela. Zabezpieczeniem jest tylko hipoteka wpisana w dziale IV Księgi Wieczystej na identycznych zasadach jak banki.
13Kiedy Fundusz wykreśla hipotekę?
Hipoteka jest wykreślana zaraz po spłacie pożyczki. Już w trakcie podpisywania umowy, Fundusz wydaje notarialne oświadczenie o zgodzie na wykreślenie hipoteki. Pożyczkobiorca ma gwarancję jej wykreślenia w momencie brania pożyczki!
14W jaki sposób wypłacana jest pożyczka?
Pożyczka wypłacana jest przelewem po podpisaniu umowy pożyczki. Nie robimy wypłat gotówkowych, czy w niższej wysokości niż opisane jest to w umowie pożyczki
15Czy muszę mieć gotówkę lub środki na koncie na zapłatę prowizji?
Nie ma takiej potrzeby. Fundusz potrąca prowizję z kwoty pożyczki i na konto pożyczkobiorcy trafia już wypłata pożyczki netto.
strzalka

Najczęściej zadawane pytania / Inwestycje

1Co to jest weksel?
Weksel jest to papier wartościowy wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 roku
2Co to jest weksel inwestycyjny?
Jest to weksel własny wystawcy, pełniący funkcję kredytową, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej w oznaczonym terminie oznaczonej osobie.
3Jakie są formy inwestycji w Fundusz Hipoteczny Yanok?
Inwestycja w Fundusz to atrakcyjna i niezwykle bezpieczna forma lokowania środków. Inwestor może zainwestować kapitał poprzez nabycie Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych.

Inwestor może dokonać wyboru pomiędzy trzema rodzajami Weksli:
  • z oprocentowaniem odpowiadającym 10% w skali roku z coroczną wypłatą zysków oraz zwrotem zainwestowanego kapitału po 3 latach;
  • z oprocentowaniem odpowiadającym 8% w skali roku z cokwartalną wypłatą zysków oraz zwrotem zainwestowanego kapitału po 3 latach;
  • z oprocentowaniem odpowiadającym 6 % w skali roku z comiesięczną wypłatą zysków oraz zwrotem zainwestowanego kapitału po 3 latach;
4Którą formę inwestycji w Fundusz wybrać? Co jest lepsze?
Wszystkie środki pochodzące od Inwestorów indywidualnych Fundusz przeznacza na udzielanie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych atrakcyjną nieruchomością o wartości dwukrotnie przewyższającą wysokość pożyczki.

Zatem każda złotówka zainwestowana przez Inwestora w Fundusz ma pokrycie w 2 złotych atrakcyjnej nieruchomości. Taki stosunek wartości nieruchomości do wartości zainwestowanych środków daje Inwestorowi optymalny poziom bezpieczeństwa i gwarancji zwrotu kapitału. Wyboru rodzaju Weksla Inwestycyjnego dokonuje Inwestor. Wybór ten jest uzależniony od osobistych preferencji każdego z Inwestorów, w zależności od indywidualnej kalkulacji wysokości oprocentowania rocznego w stosunku do częstotliwości wypłaty zysków w trakcie trwania inwestycji.
5Na co są przeznaczane zainwestowane pieniądze?
Środki pochodzące od inwestorów służą Funduszowi do udzielania krótkoterminowych pożyczek hipotecznych. Każda nieruchomość, która zabezpiecza pożyczkę starannie badana jest przez Dział analiz Funduszu przy wsparciu narzędzi statystycznych i analitycznych udziałowca Funduszu, KRN Media. Nieruchomość i pożyczkobiorca badani są również przez Dział prawny Funduszu oraz Departament ryzyka. Dzięki tym zabiegom, Inwestor ma pewność że zainwestowane przez niego pieniądze są lokowane w atrakcyjne nieruchomości.
6Jak rozpocząć inwestycję?
Aby rozpocząć inwestycję wystarczy kontakt telefoniczny pod numer 663 875 104 lub mail na adres inwestycje@yanokhipoteczny.pl lub wypełnienie on-line formularza Wstępnego zamówienia Weksli tutaj
W dalszej kolejności, pracownik Funduszu wysyła na wskazany adres mailowy Arkusz Zamówienia i Danych Osobowych, który należy wypełnić odręcznie oraz przesłać drogą mailową skan lub wysłać dokument pocztą tradycyjną. W Arkuszu Zamówienia wskazane jest konto bankowe na które należy dokonać wpłaty tytułem nabycia Weksli.

Dokument Weksla wystawiany jest z datą zaksięgowania przelewu na koncie Funduszu. Fundusz nie przyjmuje wpłat gotówkowych.
7 Czy inwestycja w Fundusz jest bezpieczna?
Każda inwestycja (nawet w lokaty bankowe czy obligacje skarbowe) niesie za sobą ryzyko. Sekretem wytrawnych Inwestorów jest znalezienie inwestycji o nominalnym ryzyku przy maksymalnej opłacalności. Takie właśnie inwestycje oferuje Fundusz Hipoteczny Yanok. Gwarantem bezpieczeństwa zainwestowanych środków jest cel na który Fundusz przeznacza środki od Inwestorów – czyli na udzielanie pożyczek hipotecznych zabezpieczonych atrakcyjnymi nieruchomościami. Odsetki dla Inwestorów obsługiwane są z odsetek pochodzących od pożyczkobiorców, a zwrot zainwestowanego kapitału ze spłat pożyczek hipotecznych.
8 W jaki sposób następuje zwrot kapitału?
Po zakończeniu inwestycji w Fundusz, zwrot kapitału następuje na wskazane przez Inwestora konto bankowe. Inwestor może pod koniec trwania swojej inwestycji zadecydować o jej przedłużeniu (tzw. rolowanie) i zainwestować swój kapitał ponownie.
9Jak wypłacane są odsetki i jak często?
Odsetki wypłacane są na rzecz Inwestorów co miesiąc, co kwartał lub co rok. Inwestor może wskazać inny numer konta bankowego lub inną osobę do wypłaty odsetek niż konto na zwrot zainwestowanego kapitału.
10Kto i kiedy odprowadza tzw. podatek Belki?
Podatek od dochodów kapitałowych od zysku z Weksli odprowadzany jest przez Fundusz po 3 latach po dokonaniu pełnego wykupu Weksla (zwrot zainwestowanego kapitału + zyski wypłacane w trakcie trwania inwestycji). Inwestor NIE UWZGLĘDNIA dochodów od odsetek w swoim rozliczeniu PIT! Inwestycje w Fundusz nie wymagają rozliczeń z Urzędem Skarbowym Inwestora. Odsetki od inwestycji w Fundusz płacone są bez obsługi Inwestora przez Fundusz Hipoteczny Yanok, który odprowadza podatek ryczałtem do US za każdego Inwestora.
11Jaka jest minimalna kwota inwestycji?
Minimalna kwota inwestycji w Fundusz wynosi 10.000 zł.
12Czy weksel jest lepszy od innych papierów wartościowych?
Weksla nie można porównywać z dochodowymi czy spekulacyjnymi papierami wartościowymi typu akcje, certyfikaty, czy opcje. Można go porównywać z innym papierem dłużnym, jakim jest obligacja. Bez wątpienia weksel jest niezwykle prostym dokumentem w porównaniu z obligacją, która podlega licznym i skomplikowanym regulacjom. Przede wszystkim właściciel weksla sam o swoich prawach decyduje, a obligatariusz jest zawsze tylko jednym z wielu w ramach emisji danej serii. Weksel jest bezpośrednim zobowiązaniem wystawcy, podczas gdy obligacja tylko pośrednim. Znamienne jest to, że obligacje często mają dodatkowe zabezpieczenia w postaci właśnie weksli. Porównanie jest jasne.
13Po co Fundusz emituje weksel?
Fundusz Hipoteczny Yanok profesjonalnie udziela firmom krótkoterminowych pożyczek hipotecznych. Poza licznymi innymi zabezpieczeniami, podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Wysokość pożyczki nie przekracza połowy wartości nieruchomości. Stąd, można twierdzić, że pieniądze Inwestora Wekslowego są podwójnie zabezpieczone. Pieniądze ze zbycia weksli służą Funduszowi do działań związanych z udzielaniem tych pożyczek. Więcej informacji można wyczytać ze strony www.yanokhipoteczny.pl lub uzyskać bezpośrednio od Funduszu.
14Czy jest to zgodne z prawem?
Tak. Wystawianie weksli własnych, jak ich nabywanie jest legalne i posiada swoje uregulowania wprost w przepisach. Główne regulacje to prawo wekslowe i kodeks cywilny. Wątpliwości może budzić art 171 ust1 Prawa bankowego, które ustala monopol banków na udzielanie pożyczek ze "zgromadzonych środków pieniężnych innych osób ...". Na szczęście sama Komisja Nadzoru Finansowego ( KNF) wyjaśnia we własnej publikacji z 2015 roku( ISBN 978-83-63380-24-3 ), że dozwolone do udzielania pożyczek jest użycie pieniędzy, które w sensie prawnym przeszły na własność Pożyczkodawcy. Takim przypadkiem są umowy pożyczek, sprzedaż obligacji, czy weksli. Niedozwolone jest udzielanie pożyczek z lokat, depozytów, czy kredytów bankowych.
15Czy to jest bezpieczna inwestycja?
Każda inwestycja niesie ze sobą jakieś ryzyko. Im bardziej spekulacyjna i nastawiona na szybkie i wysokie zwroty, tym większe jest jej ryzyko. Fundusz nie dokonuje spekulacyjnych działań, a udzielanie pożyczek hipotecznych dokonywane jest z zachowaniem daleko idącej ostrożności, zatem poziom ryzyka inwestycji w Weksle Inwestycyjne Funduszu jest określany jako niski. Fundusz udzielając pożyczek hipotecznych z pieniędzy pochodzących od Inwestorów, zabezpiecza się na atrakcyjnych, łatwozbywalnych nieruchomościach. Dodatkowo środki te mają zabezpieczenie na nieruchomościach o podwójnej wartości w stosunku do zainwestowanego kapitału.
16Czy to jest opłacalna inwestycja?
Jeśli odniesiemy ją do lokat bankowych czy obligacji skarbowych, to jest to inwestycja kilkukrotnie bardziej opłacalna. Podobnie wypada porównanie z inwestycjami bezpośrednio w nieruchomości, których stopy zwrotu wahają się w granicach 3-6% w skali roku i dodatkowo zwykle wymagają dużego zaangażowania czasowego i osobistego Inwestora. Jeśli jednak odniesiemy ją do ryzykownych inwestycji spekulacyjnych, mogących dać nadspodziewane dochody (ale możliwe są też i spektakularne straty), to weksle są przeciętnie dochodowe. Inwestycja w Weksle jest stabilną inwestycją o zrównoważonej dochodowości.
strzalka