Weksle 8% promocja

czerwiec 2019

 

Regulamin promocji „dodatkowy zysk 1.000 złotych na start”

 

 1. Uczestnikiem promocji i nabywcą Weksli może być każda osoba, a w przypadku osób fizycznych osoba pełnoletnia, zwany dalej Inwestorem.
 2. Wystawca weksli własnych pod nazwą Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe oraz organizatorem promocji jest Fundusz Hipoteczny Yanok spółka z o.o. z siedziba w Krakowie, 31-124 Kraków ul. Dolnych Młynów 10/2A/m, zwany dalej Funduszem.
 3. Fundusz, w ramach promocji, emituje 40 (słownie: czterdzieści sztuk) Weksli o nominale 63.000 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) i sprzedawane po dyskoncie za kwotę 50.000 złotych każdy (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Weksle te są wypełnione (całkowite) i zawierają bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty Inwestorowi sumy wekslowej (63.000 zł).
 4. Fundusz wypłaca Inwestorowi dyskonto w wysokości 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) w ten sposób, że:
 5. 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), promocyjne następnego dnia po zamknięciu emisji;
 6. 12 x 1.000 zł (słownie: dwanaście razy jeden tysiąc złotych) co kwartał, co jest matematycznym odpowiednikiem inwestycji oprocentowanej w wysokości 8 % rocznie z cokwartalną wypłatą odsetek.
 7. Całkowity wykup Weksla następuje z upływem trzeciego roku od zakończenia emisji w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 8. Emisja promocyjna jest ograniczona czasowo do dnia 30.06.2019 roku, lub do wyczerpania puli 40 Weksli, według kolejności zgłoszeń i wpłat pieniędzy.
 9. Jeden Inwestor może nabyć maksimum 3 (trzy) Weksle (łącznie za kwotę nabycia 150.000 zł). Pierwszeństwo w skorzystaniu z promocji mają dotychczasowi Inwestorzy Funduszu.
 10. Weksle będą opatrzone datą zgodną z dniem zamknięcia emisji, nie później niż 30.06.2019 r.
 11. Weksle zbywane w ramach promocji pozostają w bezpłatnym depozycie. Inwestor otrzyma kserokopię Weksla oraz oryginał Certyfikatu Depozytowego. Na odwrocie oryginału Weksla, Fundusz będzie dokonywał wpisów częściowych wypłat dyskonta, zgodnie z przepisami Prawa Wekslowego.
 12. Nabycie Weksli odbywa się poprzez wysłanie wypełnionego Formularza „Potwierdzenie Zamówienia Weksli promocyjnych” oraz zapłatę kwot tam wskazanych na rachunek bankowy Funduszu.
 13. Formularz pobierz tu
 14. Do ustaleń wykraczających poza niniejszy regulamin ma zastosowanie Regulamin Nabywania Weksli Inwestycyjnych zamieszczony na stronie internetowej weksleinwestycyjne.pl