Emisja Rentierskich Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych 6% z comiesięczną wypłatą zysków

Ostatnia seria D

Zarząd Funduszu Hipotecznego Yanok informuje że 1 kwietnia 2019 r otwiera emisję 3-letnich Rentierskich Weksli Inwestycyjnych odpowiadających 6% w skali roku z comiesięczną wypłatą odsetek.
Zapisów i wpłat można dokonywać przed tym terminem.

Regulamin emisji
Rentierskich Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych 6% z comiesięczną wypłatą zysków

 1. Nabywcą Weksli może być każda osoba, a w przypadku osób fizycznych osoba pełnoletnia, zwana dalej Inwestorem.
 2. Wystawca weksli własnych pod nazwą Rentierskie Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe oraz organizatorem emisji jest Fundusz Hipoteczny Yanok spółka z o.o. z siedziba w Krakowie, 31-124 Kraków ul. Dolnych Młynów 10/2A/m, zwany dalej Funduszem.
 3. Zarząd Funduszu ogłasza emisję 400 Weksli w serii A, B, C i D. Każda seria obejmuje maksimum 100 Weksli.
 4. Fundusz, w ramach ogłoszonej emisji, emituje 400 (słownie: czterysta sztuk) Weksli o nominale (sumie wekslowej) 11.800 złotych (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych) Weksle zbywane są po dyskoncie za kwotę 10.000 złotych każdy (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Weksle te są wypełnione (całkowite) i zawierają bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty Inwestorowi sumy wekslowej (11.800 zł).
 5. Fundusz wypłaca Inwestorowi dyskonto w wysokości 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) w ten sposób, że każdego miesiąca wypłaca zysk w wysokości 50 zł przez 36 miesięcy. Jest to odpowiednik inwestycji 10.000 zł na 6% w skali roku z comiesięczną wypłatą odsetek.
 6. Całkowity wykup Weksla następuje z upływem trzeciego roku od daty Weksla w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 7. Emisja zaczyna się do dnia 05.06.2019 r. roku i kończy 30.06.2019 r. Emisja może zakończyć się przed terminem w przypadku wyczerpania puli 400 Weksli.
 8. Przydział Weksli do poszczególnych serii odbędzie się automatycznie wg daty wpływu pieniędzy na nabycie Weksli:
  • Do serii A do dnia 10.06.2019,
  • do serii B od dnia 11.06.2019 do dnia 17.06.2019,
  • do serii C od dnia 18.06.2019 do dnia 24.06.2019,
  • do serii D od dnia 25.04.2019 do dnia 30.06.2019.
  • W przypadku wpłynięcia w terminie pieniędzy na daną serię, lecz po wcześniejszym wyczerpaniu puli 100 Weksli w danej serii, wpłata będzie automatycznie zarachowana do serii kolejnej. Jeśli taki przypadek będzie dotyczył serii D, Fundusz odsyła Inwestorowi pieniądze i nie wydaje Weksla (nie dochodzi do zakupu Weksla)
 9. Pierwszeństwo w nabyciu Weksli mają dotychczasowi Inwestorzy Funduszu.
 10. Weksle będą opatrzone datą:
  • Seria A 10.06.2019,
  • Seria B 17.06.2019,
  • Seria C 24.06.2019,
  • Seria D 30.06.2019
  • Od tych dat liczy się „okres odsetkowy”.
 11. Weksle zbywane w ramach niniejszej emisji pozostają w bezpłatnym depozycie. Inwestor otrzyma kserokopię Weksla oraz oryginał Certyfikatu Depozytowego. Na odwrocie oryginału Weksla, Fundusz będzie dokonywał wpisów częściowych wypłat dyskonta, zgodnie z przepisami Prawa Wekslowego.
 12. Nabycie Weksli odbywa się poprzez wysłanie wypełnionego Formularza „Potwierdzenie Zamówienia Weksli” oraz zapłatę kwot tam wskazanych na rachunek bankowy Funduszu. Formularz jest do pobrania również TU.
 13. Do ustaleń wykraczających poza niniejszy regulamin ma zastosowanie Regulamin Nabywania Weksli Inwestycyjnych zamieszczony na stronie internetowej www.weksleinwestycyjne.pl

Parametry Emisji Rentierskich Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych 6% z comiesięczną wypłatą zysków

Rodzaj papieru wartościowego objętego emisją Weksel własny zupełny Funduszu Hipotecznego Yanok (nazwa własna: Weksel Inwestycyjny Nieruchomościowe)
Termin wykupu Weksla 3 lata od daty zamknięcia emisji
Ilość Weksli w serii 100 sztuk seria A
100 sztuk seria B
100 sztuk seria C
100 sztuk seria D
Czas trwania emisji promocyjnej (termin zapisów i przyjmowania wpłat na Weksle) 01.04.2019-30.04.2019 lub wcześniej, do wyczerpania puli objętych emisją promocyjną
Cena nabycia Weksla po dyskoncie 10.000 zł
Łączna wartość dyskonta (zysk dyskontowy z pojedynczego Weksla) 1.800 zł dyskonto odpowiadające oprocentowaniu 6% w skali roku
Nominał Weksla (suma wekslowa) 11.800 zł
Wypłata dyskonta 1.800 zł Zgodnie z Harmonogramem, co miesiąc. 36 wypłat w wysokości 50 zł
Odpowiednik inwestycji wprost 6% w skali roku
Termin wykupu 3 lata po zamknięciu emisji
Cel emisji Weksli Środki pozyskane od Inwestorów przeznaczone będą na udzielanie pożyczek hipotecznych udzielanych przez Fundusz polskim przedsiębiorcom