Tagi:

W dniu 24 lipca 2019 roku podpisana została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym, świadczeniach rodzinnych i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w myśl której osoby do 26 roku życia od dnia 1 sierpnia b.r. zostaną zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego.

Czy przedsiębiorcy odczują różnicę w wypłatach wynagrodzeń? Kto może zyskać na wprowadzonych zmianach i jak to wygląda w przypadku poszczególnych umów.

Kto może zostać zwolniony z podatku dochodowego?

                Nie każdy z podatników skorzysta na wprowadzonych zmianach. Ustawodawca zdefiniował katalog osób uprawnionych do takiej ulgi. Pośród osób wymienionych w ustawie znajdują się:

  • osoby, które nie ukończyły 26 lat – ulga przysługuje do dnia 26. urodzin, co skutkuje tym, że obowiązek podatkowy powraca w dniu następującym bezpośrednio po urodzinach;
  • osoby uzyskujące przychody z tytułu umowy o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umowy zlecenia a także ze stosunku służbowego;
  • osoby, które osiągnęły przychód mniejszy niż kwota 85 528 zł w ciągu roku kalendarzowego. W roku 2019 limit ten wynosi 35 636,67 zł, ponieważ jest on obliczony proporcjonalnie w skali rocznego ograniczenia.

Zwolnienie od podatku następuje w wyniku spełnienia jednocześnie wszystkich powyższych warunków. Aby skorzystać z ulgi młody podatnik powinien złożyć oświadczenie, że dochody zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia zwrot przysługujący w związku ze zwolnieniem z podatku otrzymają dopiero w zeznaniu rocznym za rok 2019.

Zastosowanie przepisów o PIT 0 w stosunku do poszczególnych form zatrudnienia

Umowa o pracę

                W przypadku umowy o pracę, pracownik poniżej 26 roku życia zostaje zwolniony z podatku dochodowego, ale nowe przepisy nie zwalniają go z obowiązku opłacania składek społecznych i zdrowotnych (ZUS).

Umowa zlecenie w przypadku osoby, która nie jest studentem

                W przypadku młodego podatnika, niebędącego studentem, zatrudnionego tylko na umowę zlecenie, zwolnienie z podatku dochodowego przysługuje, na zasadach podobnych jak w przypadku umowy o pracę (nie jest on zwolniony z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

                Młody podatnik, nie będący studentem, zatrudniony za równo na umowie o pracę jak i umowie zleceniu może skorzystać z ulgi za równo z jednej jak i drugiej formy zatrudnienia. W przypadku umowy o pracę zwolniony jest z podatku ale nadal podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, natomiast w przypadku umowy zlecenie, jeśli jest ona zawarta z innym pracodawcą, podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym.

W przypadku młodego podatnika, niebędącego studentem, zatrudnionego zarówno na umowę zlecenie jak i umowę o pracę u tego samego pracodawcy, zwolnienie z podatku może nastąpić za równo z jednego jak i z drugiego tytułu zatrudnienia. Pracownik ten będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Umowa zlecenie w przypadku studenta

                W przypadku umowy zlecenie zawartej ze studentem kwota brutto na umowie staje się kwotą netto. Studenci do 26 roku życia nie podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenie.

Porównanie zarobków na umowie zlecenie ze studentem i umowie o pracę dla płacy minimalnej

Umowa zlecenie ze studentem Umowa o pracę
Wynagrodzenie brutto 2 250 zł 2 250 zł
Składki społeczne 0,00 zł 308,48 zł
Składki zdrowotne 0,00 zł 174,74 zł
Kwota netto (do wypłaty) 2 250 zł 1 766,78 zł
Koszt pracodawcy 2 250 zł 2 710,81 zł

                Zmiany w ustawie dotyczące zwolnienia z PIT dla młodych w żaden sposób nie wpływają na koszty pracodawcy.

Wady i zalety wprowadzenia ustawy, społeczne skutki jej wprowadzenia

                Zmiany w ustawie wprawdzie nie wpływają na koszty pracodawcy, ale zdecydowanie mogą poprawić sytuację młodych na rynku pracy. Wyższy rozporządzalny dochód da młodym możliwość łatwiejszego usamodzielnienia się oraz może ich zachęcić do aktywizacji na rynku pracy. Z drugiej jednak strony może stać się pokusą dla pracodawców do obniżania pracownikom płac brutto, a przez to preferowanie zatrudniania osób młodych upatrując w tej decyzji możliwości zaoszczędzenia pieniędzy. Młodzi ludzie mogą również chętniej odkładać decyzję o pójściu na studia lub całkowicie z niej rezygnować.

Agata Polak
Asystentka Biura Zarządu

Adrianna Stachura
ekonomista, Departament Pożyczek
Funduszu Hipotecznego Yanok