Tagi:

W dniu 24 lipca 2019 roku podpisana została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym, świadczeniach rodzinnych i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w myśl której osoby do 26 roku życia od dnia 1 sierpnia b.r. zostaną zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego (tzw. PIT 0).

Czy przedsiębiorcy odczują, w związku z tym rozporządzeniem różnicę w wypłatach wynagrodzeń? Kto może zyskać na wprowadzonych zmianach dotyczących PIT 0 i jak to wygląda w przypadku poszczególnych umów?

Kto może zostać zwolniony z podatku dochodowego?

                Nie każdy z podatników skorzysta na wprowadzonych zmianach, ponieważ ustawodawca zdefiniował katalog osób uprawnionych do takiej ulgi. Wśród osób wymienionych w ustawie znajdują się:

  • osoby, które nie ukończyły 26 lat – ulga przysługuje do dnia 26. urodzin, w związku z tym obowiązek podatkowy powraca w dniu następującym bezpośrednio po urodzinach;
  • pracownicy uzyskujący przychody z tytułu umowy o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umowy zlecenia a także ze stosunku służbowego;
  • osoby, które osiągnęły przychód mniejszy niż kwota 85 528 zł w ciągu roku kalendarzowego. W roku 2019 limit ten wynosi 35 636,67 zł, ponieważ jest on obliczony proporcjonalnie w skali rocznego ograniczenia.

Zwolnienie od podatku następuje w wyniku spełnienia jednocześnie wszystkich powyższych warunków. Aby skorzystać z ulgi młody podatnik powinien złożyć oświadczenie, że dochody zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Dlatego też podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia zwrot przysługujący w związku ze zwolnieniem z podatku otrzymają dopiero w zeznaniu rocznym za rok 2019.

Zastosowanie przepisów o PIT 0 w stosunku do poszczególnych form zatrudnienia

Umowa o pracę

W przypadku umowy o pracę, pracownik poniżej 26 roku życia zostaje zwolniony z podatku dochodowego, ale nowe przepisy nie zwalniają go z obowiązku opłacania składek społecznych i zdrowotnych (ZUS).

Umowa zlecenie w przypadku osoby, która nie jest studentem

Ważnym aspektem jest to, że w przypadku młodego podatnika, niebędącego studentem, zatrudnionego tylko na umowę zlecenie, zwolnienie z podatku dochodowego przysługuje, na zasadach podobnych jak w przypadku umowy o pracę. Oznacza to, że nie jest on zwolniony z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Młody podatnik, niebędący studentem, zatrudniony zarówno na umowie o pracę jak również umowie zleceniu może skorzystać z ulgi za równo z jednej jak i drugiej formy zatrudnienia. W przypadku umowy o pracę zwolniony jest z podatku, ale nadal podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Natomiast w przypadku umowy zlecenie, jeśli jest ona zawarta z innym pracodawcą, podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym.

W przypadku młodego podatnika, niebędącego studentem, zatrudnionego zarówno na umowę zlecenie jak i umowę o pracę u tego samego pracodawcy, zwolnienie z podatku może nastąpić za równo z jednego jak i z drugiego tytułu zatrudnienia. Pracownik ten będzie podlegał również obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Umowa zlecenie w przypadku studenta

W przypadku umowy zlecenie zawartej ze studentem kwota brutto na umowie staje się kwotą netto. Dzieje się tak, ponieważ studenci do 26 roku życia nie podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenie.

Porównanie zarobków na umowie zlecenie ze studentem i umowie o pracę dla płacy minimalnej

Umowa zlecenie ze studentem Umowa o pracę
Wynagrodzenie brutto 2 250 zł 2 250 zł
Składki społeczne 0,00 zł 308,48 zł
Składki zdrowotne 0,00 zł 174,74 zł
Kwota netto (do wypłaty) 2 250 zł 1 766,78 zł
Koszt pracodawcy 2 250 zł 2 710,81 zł

                Dla przedsiębiorców ważne jest przede wszystkim to, że zmiany w ustawie dotyczące zwolnienia z PIT dla młodych w żaden sposób nie wpływają na koszty pracodawcy.

PIT 0 – Wady i zalety wprowadzenia ustawy oraz społeczne skutki jej wprowadzenia

                Zmiany w ustawie wprawdzie nie wpływają na koszty pracodawcy, ale zdecydowanie mogą poprawić sytuację młodych na rynku pracy. Wyższy rozporządzalny dochód da młodym możliwość łatwiejszego usamodzielnienia się oraz z pewnością zachęci ich do aktywizacji na rynku pracy. Z drugiej jednak strony może stać się pokusą dla pracodawców do obniżania pracownikom płac brutto. To z kolei może prowadzić do preferowania zatrudniania osób młodych i upatrywania się w tej decyzji możliwości zaoszczędzenia pieniędzy. Młodzi ludzie mogą również chętniej odkładać decyzję o pójściu na studia lub całkowicie z niej rezygnować.

Agata Polak
Asystentka Biura Zarządu

Adrianna Stachura
ekonomista, Departament Pożyczek
Funduszu Hipotecznego Yanok