Tagi: ,

Mimo że oszczędzanie na lokacie nie zapewnia atrakcyjnego zwrotu z inwestycji, jest to wciąż jedna z najpopularniejszych opcji inwestycyjnych wybieranych przez Polaków posiadających nadwyżki finansowe. Z powszechnego trendu trzymania pieniędzy w przysłowiowej „skarpecie” Polacy przerzucili swoje środki na względnie bezpieczne lokaty w bankach. W dalszym ciągu te dwa rodzaje oszczędzania dominują na polskim rynku finansowym wśród mniejszych inwestorów.

Oszczędzanie jest w tym przypadku słowem kluczowym, bowiem wpłacenie pieniędzy na lokatę bankową uznaje się raczej za oszczędzanie niźli inwestowanie. Zyski z takiego depozytu dotychczas ledwo pokrywały wysokość inflacji, a obecnie w związku z dwukrotnym obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, odnotowują jeszcze niższe wartości. Co oznacza, że siła nabywcza pieniądza (ilość dóbr, jakie za daną kwotę można kupić) jest po okresie trwania lokaty niższa niż przed jej założeniem.

Tanio, ale bezpiecznie. Przynajmniej do pewnego momentu

Niekwestionowanym atutem lokowania pieniędzy w banku, jest gwarancja bezpieczeństwa kapitału. Osoba decydująca się na oszczędzanie środków na lokacie ma pewność ich zwrotu po okresie trwania lokaty dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Jest to instytucja powołana przez państwo, której zadaniem jest ochrona depozytów klientów banków komercyjnych. W całości gwarantowana jest kwota nieprzekraczająca równowartości 100 000 euro w polskich złotych. Taki limit w zupełności wystarcza drobnemu inwestorowi, który dzięki temu może mieć pewność co do całkowitego zwrotu swojego depozytu w przyszłości. Inwestor posiadający większe depozyty może zdywersyfikować ryzyko, wpłacając środki nieprzekraczające wyżej wymienionej kwoty do kilku różnych banków.

Do środków zgromadzonych poprzez oszczędzanie na lokacie klient ma dostęp w każdej chwili. W każdym momencie można zrezygnować z kontynuowania inwestycji, jednak należy pamiętać, że lokaty w banku zawiera się na z góry określony czas. Zerwanie takiej lokaty, choć możliwe, powoduje utratę wszystkich zgromadzonych przez cały okres trwania lokaty odsetek.

W przypadku tego rodzaju lokowania środków pilnowanie terminów jest bardzo przydatne. W momencie zakończenia lokaty zwykle odnawia się ona automatycznie. Bank korzystając z nieuwagi swoich klientów takie przedłużenie często „nagradza” jeszcze niższym oprocentowaniem.

Ile można zarobić na lokacie bankowej?

Banki oferują stosunkowo niskie oprocentowanie lokat. Aby zrozumieć dlaczego tak się dzieje, należy poznać specyfikę samego systemu bankowego. Bank zajmuje się udzielaniem kredytów oraz oferowaniem depozytów, takich jak omawiane lokaty. Ich zyskiem jest różnica pomiędzy kosztem udzielonych kredytów a oprocentowaniem lokat. Instytucje te starają się zatem maksymalizować koszt udzielonego kredytu, minimalizując zwrot z kapitału powierzonego przez inwestorów.

Dlaczego bank może cieszyć się tak dużą swobodą w zmniejszaniu wysokości oprocentowania? Zakładane przez klientów lokaty nie są jedynym źródłem pozyskiwania kapitału, przeznaczanego później przez te instytucje finansowe na udzielanie kredytów.

Oszczędzanie na lokacie

Bank stosuje również inne drogi, aby pozyskać środki w tym celu. W każdej chwili może zgłosić popyt na pieniądz do Banku centralnego, którym w Polsce jest Narodowy Bank Polski. Instytucja ta nie dokonuje takiej transakcji za darmo. Pożycza pieniądze, za które bank komercyjny musi zapłacić równowartość stopy redyskontowej, ustalanej rokrocznie przez Radę Polityki Pieniężnej. Bank centralny wykupuje weksle banku komercyjnego, których oprocentowanie wynosi obecnie 0,55%.

Bank komercyjny może również pożyczyć środki od innego banku komercyjnego. Instytucja pożyczająca pieniądze również nie robi tego bezinteresownie. Za pożyczone pieniądze trzeba zapłacić.

Banki komercyjne dzięki temu, że mają możliwość pożyczania pieniędzy niskim kosztem od  siebie nawzajem, a nawet od banku centralnego nie muszą szczególnie starać się o depozyty klientów indywidualnych. Tych zresztą, mimo wszystko jest wielu. Są oni bowiem skuszeni gwarancją całkowitego zwrotu ulokowanego kapitału w przyszłości. To dlatego banki nie oferują wysokich zwrotów z inwestycji w lokaty bankowe.

Warto jednak zwrócić uwagę, że przy stopie inflacji (wzroście cen towarów w gospodarce rynkowej) rzędu ok.3,4% (dane za kwiecień 2020 r.) oprocentowanie lokat jest na tyle niskie, że często nie chroni nawet przed utratą siły nabywczej zdeponowanego pieniądza.

Weksle Inwestycyjne opcją w stosunku do lokat bankowych

Niskie stopy procentowe są dla deponentów frustrujące. Dlatego też poszukują oni na rynku finansowym produktów oferujących im wyższy zwrot, przy w dalszym ciągu akceptowalnym poziomie ryzyka.

Model biznesowy Funduszu Hipotecznego Yanok jest zbliżony do tego, w którym funkcjonują banki. Dochodem Funduszu jest różnica pomiędzy kosztem pożyczki hipotecznej a oprocentowaniem weksla inwestycyjnego. Środki na udzielanie kolejnych finansowań są „pożyczane” od indywidualnych inwestorów, którzy za te transakcje otrzymują papier wartościowy — Weksel Inwestycyjny Nieruchomościowy.

Oprocentowanie Weksla Inwestycyjnego Yanok jest zależne od częstotliwości wypłat dyskonta. Zakup jednego Weksla to koszt 10 000 zł lub 100 000 zł, a inwestycja trwa od jednego roku do trzech lat. Fundusz Hipoteczny Yanok oferuje swoim inwestorom 3 warianty Weksli:

  1. Roczne Rentierskie Weksle Inwestycyjne oprocentowane 5,04% w skali roku z comiesięczną wypłatą zysków. Jest to jedyny rodzaj weksli, który został ograniczony co do dostępności. Emisja Weksli trwa przez 7 pierwszych dni każdego miesiąca, a maksymalna wysokość inwestycji wynosi 30 000 zł;
  2. 3-letnie Weksle Inwestycyjne oprocentowane 8% w skali roku z cokwartalną wypłatą zysków. Nabycie jednego weksla to koszt 10 000 zł.
  3. 3-letnie Weksle Inwestycyjne oprocentowane 10% w skali roku z coroczną wypłatą zysków. Minimalna kwota inwestycji w przypadku tych weksli wynosi 100 000 zł.

Model biznesowy Funduszu

Środki uzyskane poprzez emisję Weksli Inwestycyjnych Yanok przeznacza się na udzielanie krótkoterminowych pożyczek hipotecznych. Pożyczki te zabezpieczane są na nieruchomościach o przynajmniej dwukrotnej wyższej wartości, w stosunku do wysokości finansowania. Taki zabieg pozwala na zredukowanie ryzyka związanego ze spadkiem wartości nieruchomości w czasie, po okresie trwania umowy pożyczki, gdyby okazało się konieczne dochodzenie roszczeń w przypadku niespłaconej pożyczki hipotecznej. Nieruchomości są weryfikowane pod kątem atrakcyjności i płynności na lokalnym rynku tak, aby w przypadku konieczności windykacji pożyczki można było łatwo je zbyć, a pieniądze zwrócić na czas inwestorom.

Na koszty pożyczki hipotecznej składają się odsetki oraz prowizja. Odsetki pozwalają na zapewnienie uczciwego zwrotu dla inwestora wekslowego. Sama prowizja zaś stanowi dochód Funduszu, który również częściowo przeznaczany jest na udzielanie dalszego finansowania, optymalizując zyski Funduszu Hipotecznego Yanok.

Nawet najniżej oprocentowany Weksel Inwestycyjny Nieruchomościowy okazuje się daleko bardziej opłacalną inwestycją niż oszczędzanie na lokacie. Pieniądze są realnie zabezpieczone na nieruchomościach, które bardzo łatwo jest sprzedać w przypadku ziszczenia się czarnego scenariusza, jakim jest brak spłaty pożyczki od pożyczkobiorcy. Pomimo braku objęcia weksli państwową gwarancją odzyskania pieniędzy, jak w przypadku lokat bankowych, inwestor może czuć się w pełni bezpiecznie wiedząc, że jego pieniądze są ulokowane w atrakcyjnych nieruchomościach.

Adrianna Stachura
Ekonomista, Analityk ds. Wniosków Pożyczkowych
Funduszu Hipotecznego Yanok