11 marca 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników Funduszu Hipotecznego Yanok Sp. z o.o., podczas którego przedstawione zostało sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, według którego zysk netto wypracowany przez Fundusz Hipoteczny Yanok wyniósł 1 670 832,97 zł.

Podczas Zgromadzenia Wspólników podjęto również uchwałę o podziale zysku wypracowanego w 2020 roku. Całość zysku została przeznaczona na kapitały własne, z czego kwota 1 500 000 zł została przekazana na podniesienie kapitału zakładowego z 2 500 000 zł do 4 000 000 zł, a kapitał zapasowy wzrósł do 390 694,34 zł, co daje łącznie 4 390 694,34 złotych kapitału własnego.

Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego oczekuje obecnie na wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Mimo globalnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa rok 2020 był dla Funduszu rokiem dobrym oraz stabilnym, w którym konsekwentnie realizowaliśmy nasze cele biznesowe, generując ponad 1,6 mln zysku netto (dane bilansowe za 2020 rok). Na początku 2020 roku z zysków został powiększony kapitał zakładowy do kwoty 2,5 mln zł, a w pierwszym kwartale bieżącego roku kapitał ten został podniesiony ponownie, tym razem do kwoty 4 mln zł —informuje Prezes Funduszu Hipotecznego Yanok Anna Maria Naściszewska.